Základná škola Beňuš

Prihlásenie

O škole

Profil školy

Škola sa nachádza v  horehronskej obci Beňuš. Navštevujú ju žiaci bývajúci nielen v Beňuši a jeho častiach Gašparovo a Filipovo, ale aj žiaci blízkeho Braväcova, susedného Bacúcha, pribudli aj niekoľkí žiaci z neďalekej Polomky, Závadky nad Hronom a Brezna.

V školskom roku 2017/2018 školu navštevuje 154 žiakov.

 

Škola dosahuje pozitívne výsledky vo všetkých oblastiach školského života. Žiaci sa pravidelne a so záujmom zapájajú do rôznych športovo–branných a vedomostných súťaží, predmetových olympiád.


Na škole sa realizuje  projekt Zdravá škola. Škola zodpovedne plní úlohy v oblastiach drogovej prevencie a environmentálnej výchovy, program Škola bez alkoholu, drog a tabaku. Výchova k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje vo vyučovacom procese, zvlášť na hodinách biológie. Aktívnu úlohu v tomto smere zohrávajú poverené koordinátorky a samotní žiaci.


Pre voľný čas žiakov školy je zriadený školský klub detí a viaceré záujmové útvary.

  
Anglický jazyk sa vyučuje ako povinný predmet už na prvom stupni od 1. ročníka, avšak už prváci majú možnosť navštevovať záujmový útvar Angličtina hrou. Starším žiakom v rozvrhu pribúda nemecký jazyk. Žiaci tak majú možnosť získať už počas štúdia na základnej škole veľmi dobrú jazykovú gramotnosť.


Škola je zapojená do projektu Otvorená škola. Prvotnú počítačovú gramotnosť získavajú  žiaci od 3. ročníka v rámci predmetu informatická výchova a následne ju rozvíjajú na druhom stupni na hodinách predmetu informatika.

 

Na prvom stupni už niekoľko rokov úspešne pokračujú osvedčené projekty s alternatívnymi a inovačnými prvkami:

Ø     projekt integrovaného vyučovania (ITV),

Ø    projekt LEGO - Dacta,  

Ø    projekt triedy s alternatívnymi postupmi výchovno–vzdelávacieho procesu s využitím prvkov ITV,

Ø    projekt so zameraním na vzbudzovanie záujmu o ľudové zvyky,

Ø    projekt zameraný na regionálnu výchovu a posilnenie národného povedomia,

Ø     projekt s dramatickým zameraním.

Zvonenie

Otváranie školy              7,40

1. hodina                    8,00 -   8,45

2. hodina                    8,55 -   9,40

3. hodina                  10,00 - 10,45

4. hodina                  10,50 - 11,35

5. hodina                  11,40 - 12,25

6. hodina                  12,35 - 13,20

Prestávka na obed     30 minút

7. hodina                  13,50 - 14,35