• Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Milí milovníci matematiky,

      náš život už takmer dva mesiace funguje inak, ako sme boli zvyknutí. Vzdelávanie nevynímajúc. Všetci sme sa museli zo dňa na deň prispôsobiť novým podmienkam.

      Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj našu najväčšiu súťaž Matematický klokan, ktorá sa mala konať 23. marca. Testy smutne v školách čakajú na žiakov.

      V prípade, že sa školy otvoria, bude môcť súťaž prebehnúť v tradičnej papierovej podobe. Ráta sa však aj s možnosťou, že sa školy neotvoria. Organizátori súťaže pracujú na tom, aby sa v júni mohla súťaž konať on-line.

      Ich predstava o súťaži je taká, že každá kategória bude súťažiť v iný deň, aby to zvládol server a internetové pripojenie. V dňoch 8. – 12. júna sprístupnia na stránke na vymedzený čas súťažné úlohy. Žiaci sa k nim dostanú cez jednoduché vstupné údaje, ktoré všetci súťažiaci včas dostanú. Skúšobné pripojenie žiakov na stránku sa uskutoční v čase od 25. do 31. mája, aby sa zistilo, koľkým sa to podarilo, prípadne, aké problémy mali s pripojením.

      Všetky potrebné informácie sa dozviete a budú zverejnené aj na stránke súťaže: https://talentida.sk/ alebo https://matematickyklokan.sk/ .

      Tiež Vám chcem dať do pozornosti aj súťaž, ktorá na stránke prebieha. Každý deň máte možnosť odpovedať na zadanú matematickú úlohu (dnes už má poradové číslo 25.). Tí najúspešnejší budú odmenení. Stránka tiež ponúka minuloročné testy, či iné úlohy na precvičovanie a vyplnenie voľného času všetkým od prvákov až po deviatakov.

      Za seba aj za organizátorov súťaže Vám ďakujem za spoluprácu, spolu to určite zvládneme.

       p. uč. Lilková

    • Hodnotenie žiakov do konca a na záver školského roka 2019/2020
     • Hodnotenie žiakov do konca a na záver školského roka 2019/2020

     • Milí žiaci, vážení zákonní zástupcovia,

      dovoľte, aby som Vás v súvislosti s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informovala po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 16.apríla 2020 o rozhodnutí riaditeľky školy o spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie prerušeného vyučovania v školách v 2. polroku školského roka 2019/2020.

      Priebežné hodnotenie (od 6.apríla 2020) sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie, ale slovne. Toto priebežné hodnotenie bude mať počas celého dištančného vzdelávania charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa s motivačným charakterom. Pedagóg v hodnotení pomenuje žiakom chyby, ktoré robia a navrhne postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie bude tak ako doteraz zohľadňovať psychickú i fyzickú disponovanosť žiaka. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení budú pedagógovia zohľadňovať aj sebahodnotenie žiaka.

      Záverečné hodnotenie v čase mimoriadnej situácie prerušeného vyučovania v 2. polroku školského roka 2019/2020 bude nasledovné:

      Našich žiakov v záverečnom hodnotení nebudú vyučujúci klasifikovať z niektorých predmetov, ale budú ich hodnotiť slovom absolvoval. Ide o tieto predmety:

      • v 1. ročníku: anglický jazyk (ANJ), telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV).
      • v 2. ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV), dopravná výchova (DOV).
      • v 3. – 4.ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), pracovné vyučovanie (PrV), informatika (INF), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV).
      • v 5.ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), informatika (INF), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV), ekologická výchova (EKV).
      • v 6. ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV).
      • v 7. ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV).
      • v 8. ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV).
      • v 9. ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV), technika (TECH).

      Ostatné predmety budú hodnotené stupňom hodnotenia výborný až dostatočný.

      Podklady na hodnotenie počas mimoriadnej situácie vyučujúci získavajú z portfólií žiackych prác, ktoré tvoria riešené úlohy, cvičenia, samostatné praktické práce, projekty, ktoré žiaci predkladajú priebežne podľa pokynov vyučujúcich.

      U žiakov 1. ročníka bude hodnotenie aj ostatných predmetov formou slovného hodnotenia (veľmi dobré výsledky - dobré výsledky- uspokojivé výsledky, so slovným komentárom).

      Na záver školského roka: žiaden žiak nebude hodnotený stupňom nedostatočný.

      Vo výnimočných  prípadoch, kedy žiak 2. stupňa za obdobie pred prerušením vyučovania dosiahol neuspokojivé výsledky alebo bol hodnotený stupňom nedostatočný a zo subjektívnych príčin si neplnil požiadavky vyučovania na diaľku (počas samoštúdia si z dôvodu nezáujmu nerobil zadané úlohy – posudzuje sa zvlášť z každého predmetu) bude takémuto žiakovi určené  pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie z daného predmetu. Preskúšanie sa uskutoční najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada. 

      Preskúšanie alebo komisionálne skúšky rozhodnú o tom, či do vyššieho ročníka žiak postúpi alebo nie.

    • Oznam pre žiakov
     • Oznam pre žiakov

     • Milí žiaci,

      touto cestou by som vás chcela upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec.

      Keď sme pred mesiacom odchádzali zo školy a vyhlasovali prerušenie vyučovania v škole dohodli sme si pravidlá on-line vyučovania prostredníctvom internetovej žiackej knižky.  Málokto by vtedy povedal, že z dvoch týždňov bude možno 10 - 15 týždňov. Je to dlhá doba, náročná pre všetkých. Treba si však uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec. Toto obdobie nie je pre vás obdobím prázdnin, je to obdobie vyučovania, akurát v inej podobe, na akú sme boli doteraz zvyknutí.

      Mám spätnú väzbu od vyučujúcich a na základe toho viem, že sú na našej škole žiaci, ktorí každý deň poctivo plnia všetky zadané úlohy a zodpovedne ich posielajú svojim učiteľom. Týchto žiakov chválim aspoň takto na diaľku. SUPER a vydržte v tom.

      Ale je na našej škole skupina žiakov, ktorí nepochopili, že toto nie sú prázdniny. Neplníte si svoje povinnosti.  Asi sa spoliehate na vyhlásenie pána ministra školstva, že tento rok žiaci ,,neprepadnú“.  Treba si ale uvedomiť aj ďalšiu časť jeho vety ,,ak žiak zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, takémuto žiakovi je možné vo výnimočných prípadoch určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie“. Preskúšanie alebo komisionálne skúšky rozhodnú o tom, či do vyššieho ročníka žiak postúpi alebo nie. Preto vyzývam takýchto žiakov, aby  začali zodpovedne pristupovať k plneniu úloh  a k vyučovaniu, pretože v júni dostanete vysvedčenie.

      A pri žiakoch 2.stupňa výhovorka, že nemajú počítač alebo notebook neobstojí, nakoľko 99% z vás má mobily. Skúste ich použiť aj na niečo iné ako na chatovanie.

      Na záver prajem všetkým pevné zdravie a dúfam, že sa čoskoro všetci spolu stretneme!

      Iveta Bartoňková, riaditeľka školy

   • ANKETA