Základná škola Beňuš

Prihlásenie

ŠKD

Práca v ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ (ŠKD)

Školský rok 2013/2014

UPOZORNENIE PRE RODIČOV

Na základe všeobecného záväzného nariadenia Obecného úradu v Beňuši sa určuje v zmysle§ 114 zákona č. 245/2008 Z.z. čiastočná úhrada nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí pri ZŠ Beňuš na žiaka mesačnou sumou 2 eurá. Príspevok sa uhrádza do 10-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce 2 mesiace bude žiak zo ŠKD vylúčený riaditeľom školy.
 

ŠKD:

 • plní vzdelávacie ciele ako dôležitý výchovný partner rodiny a školy
 • pomáha deťom prekonávať handicapy a začleniť sa do kolektívu
 • vychováva k zdravému životnému štýlu

ŠKD JE:

 • miesto pre regeneráciu síl po vyučovaní
 • miesto pre rozvoj tvorivosti
 • miesto pre záujmové vyžitie detí
 • miesto pre komunikáciu vychovávateľov a rodičov

CIELE ŠKD PRI VÝCHOVE DETÍ:

 • formovanie a rozvoj osobnosti dieťaťa
 • rešpektovať individuálne osobitosti a potreby dieťaťa
 • vytvárať priestor na podnetnú, kľudnú, úprimnú a radostnú klímu
 • rozvíjať národnú hrdosť, poznávať krás Slovenska a slovenčiny
 • pomáhať osvojovať si zásady zdravého životného štýlu
 • vytvárať atmosféru čo najbližšiu rodinnej atmosfére
 • využívať úspech a zážitok ako najväčšiu motiváciu
 • posilňovať a rozvíjať komunikačné zručnosti
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
 • poznanie seba samého a uplatnenie sa v skupine
 • kľudné riešenie rôznych situácií
 • objektívne hodnotiť seba i svoje konanie
 • vedieť sa vyrovnať aj s nedostatkami a neúspechom
 • tlmiť agresivitu a sebeckosť voči ostatným
 • zodpovednosť za svoje konanie, prijať dôsledky svojho konania
 • kladným hodnotením zvyšovať sebavedomie, pozitívne myslieť

ŠKD je určený žiakom prvého stupňa a žiakom 5. ročníka.

Prevádzka je denne od 11.40 hod. do 15.45 hod.