• Harmonogram prijímacieho konania

    • Pre deviatakov

     Podľa rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. januára 2021, ktoré reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021, dávame do pozornosti aktuálne informácie a zmeny:

     ·      Posun termínu zverejňovania kritérií prijatia strednou školu

     ·      Posun termínu podávania prihlášok zákonnými zástupcami aj riaditeľmi ZŠ

     ·      Postup pri zverejňovaní výsledkov prijatia na SŠ


     1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

     2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

     3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1.

     4. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

     5. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

     8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021.

      

     Vzory potrebných potvrdení:

     Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

     Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium.

     Príloha č. 1

     Zoznam študijných odborov a učebných odborov, pri ktorých sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok 2021/2022

     - 2275 H hutník

     - 2433 H obrábač kovov

     - 3661 H murár

     - 3663 H tesár

     - 3684 H strechár

     - 3762 H železničiar

     - 4575 H mechanizátor lesnej výroby

     - 5371 H sanitár

     - Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách

     - 8227 Q tanec

     - 9245 M ochrana osôb a majetku

  • ANKETA