• Spolu múdrejší

   • V školskom roku 2020/2021 sa v našej základnej škole realizoval projekt „Spolu múdrejší“.

    Cieľom rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Spolu múdrejší“ bolo podporiť školy, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania dovzdelávavali svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním alebo potrebou individuálneho prístupu. Zároveň vytvárali podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

    Do projektu sa zapojili 4 pani učiteľky, ktoré realizovali doučovania skupinovou alebo individuálnou formou (podľa potrieb žiakov).

    Veríme, že snaha našich pani učiteliek pri doučovaní žiakov (individuálne alebo v skupinách) prispela k zlepšeniu vedomostí a následne aj vzdelávacích výsledkov našich žiakov. 

  • ANKETA