• Otvárame školu od 1. júna 2020
     • Otvárame školu od 1. júna 2020

     • Od 1. júna 2020 zabezpečujeme prezenčné vzdelávanie pre prihlásených žiakov, ktoré bude prebiehať vo všetkých triedach 1. – 5. ročníka základnej školy v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.

      Vyučovanie na 1. stupni zabezpečujú triedne učiteľky a vyučovanie v triede 5. ročníka zabezpečujú vyučujúce 2. stupňa.

      Žiaci sú podľa vykonaného prieskumu prihlásení na obedy a do ŠKD.
      Pripomíname: V prípade nezáujmu o obed nezabudnite svoje dieťa odhlásiť deň vopred alebo v daný deň ráno do 8,00 hod. 

      Žiadame rodičov o vyplnenie a podpísanie prihlášky dieťaťa do školy, do ŠKD a na obedy, vyplnenie času a spôsobu odchodu dieťaťa zo školy. Toto tlačivo nájdete v bočnom menu - v časti NA STIAHNUTIE, žiadame doručiť ho do školy najneskôr 2. júna 2020.

      Organizácia príchodu bude nasledovná, nakoľko autobusy budú premávať v školskom režime:

      • žiaci z Beňuša prichádzajú do školy v čase od 7,40 hod. do 7,50 hod.,
      • žiaci z Filipova a Gašparova prichádzajú do školy autobusom, ktorý má príchod o 7,45 hod.,
      • žiaci z Bacúcha prichádzajú do školy autobusom s príchodom o 7,54 hod.,
      • žiaci z  Braväcova prichádzajú do školy autobusom s príchodom o 7,56 hod.,
      • zákonní zástupcovia, ktorí svoje deti vozia do školy autom, budú deti odovzdávať
       v ľubovoľnom čase od 7,35 hod. do 7,55 hod.

      V deň prvého nástupu do školy žiak predloží čestné vyhlásenie o zdravotnom stave vypísané a podpísané rodičom. Bez vyhlásenia nebude žiak prijatý do školy. (Tlačivo „Čestné vyhlásenie rodiča“ nájdete v bočnom menu - v časti NA STIAHNUTIE).

      Pri vstupe do základnej školy každý žiak absolvuje ranný zdravotný filter – meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk. Osoby, ktoré sprevádzajú žiaka do školy, prípadne iné cudzie osoby, majú vstup do vnútorných priestorov školy ZAKÁZANÝ. Žiaci sa prezujú v šatni a odchádzajú do triedy.

      Vyučovanie aj činnosť ŠKD prebieha v tých istých triedach. Činnosť ŠKD končí o 15,30 hod. Služby ŠKD neposkytujeme ráno pred vyučovaním. Dieťa odovzdáme rodičom tak, že si ho rodič od vychovávateľky vypýta telefonicky spred budovy školy.

      Žiaci, ktorí nenastúpili do školy, pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Dištančné vzdelávanie im poskytujú  príslušné vyučujúce tak ako doteraz.

      Stravovanie školská jedáleň poskytuje vo forme vareného jedla. Výdaj jedla do obedárov je ZAKÁZANÝ!

      Zákonní zástupcovia:

      • zabezpečia, aby deti dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia pri príchode do školy a pri odchode zo školy – nosenie rúška a dodržiavanie odstupov,
      • zabezpečia minimalizovanie kontaktu medzi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi osobami,
      • zabezpečia, aby deti mali so sebou každý deň dve rúška (jedno na tvári, druhé v taške) a papierové jednorázové vreckovky,
      • zabezpečia, aby príchod dieťaťa do školy bol v stanovenom čase,
      • bezodkladne informujú vyučujúceho a riaditeľa školy o situácií, keď je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 a keď bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom pre deti a dorast alebo miestnym regionálnym hygienikom.

      Podrobné informácie o zabezpečení prevádzky, vnútorného režimu školy a podmienok na zaistenie BOZP od 1. júna 2020 nájdete v Dodatku č. 1 ku Vnútornému poriadku ZŠ Beňuš zverejnenom v bočnom menu – v časti DOKUMENTY ŠKOLY.

    • Druhé miesto v národnom finále Európskeho kvízu o peniazoch vďaka Máriovi Gabrielovi Kerpčárovi
     • Druhé miesto v národnom finále Európskeho kvízu o peniazoch vďaka Máriovi Gabrielovi Kerpčárovi

     • Dnes 29. mája 2020 naživo a online prostredníctvom platformy Kahoot! A YouTube sa uskutočnilo Národné finále Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) 2020. V tomto roku sa však prispôsobilo meniacim sa podmienkam, ktoré spôsobili opatrenia v rámci pandémie nového korona vírusu. V národnom finále tentokrát nezápolili proti sebe jednotlivé tímy, ale boli to priamo jednotlivci, 13 až 15-roční žiaci a študenti zo svojich domovov.

      Počas národného finále hrali proti sebe naši deviataci a ďalšia stovka žiakov z celého Slovenska. Rozhodovala správnosť a rýchlosť zadania odpovede.
      Finálový kvíz pozostával z 15 otázok v slovenskom jazyku. V priebehu celej súťaže sa Mário držal na prvej priečke, vrcholiace napätie a nervozita ho však zradili v poslednej otázke a on tak skončil na krásnom druhom mieste.
      Víťazom národného kola sa stal účastník, ktorý dosiahol v najkratšom čase najvyšší počet správnych odpovedí na otázky zodpovedané prostredníctvom online platformy Kahoot!. Prví traja víťazní účastníci národného kola získajú hodnotné vecné odmeny.
      Máriovi ešte raz gratulujem a som veľmi rada, že sa dnes v súťaži Európsky kvíz o peniazoch jednému z našich žiakov podarilo skončiť v prvej trojici. Tento rok to vyšlo.
      Aj na malej škole sa dajú robiť veľké veci. Základná škola Beňuš je toho dôkazom.
      Organizátorom ďakujeme za príležitosť a super zážitok, Máriovi za pocit radosti a hrdosti.
      Pekný zvyšok dňa a príjemný víkend všetkým.
      p. uč. Lilková 

    • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020
     • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

      Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28.februára 2020 podal najviac dve prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy (prihláška na SŠ s talentovými skúškami).

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole.

      Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Pri prijímacom konaní do učebných odborov, do odborného učilišťa a do praktickej školy je uplatnenie kritérií prijímacieho konania dobrovoľné.

      Prihlášky žiakov našej školy boli na príslušné stredné školy odoslané v apríli.

      Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

      Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania

      Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

      Niektoré SŠ oznámenia o nastúpení/ nenastúpení  budú zasielať zákonným zástupcom spolu

      s rozhodnutím o prijatí žiaka na štúdium.

      Priama nová informácia

      Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

      Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

      Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie.

   • ANKETA