• Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutočnilo netradične – cez školský rozhlas. Ako vždy, slávnostné zhromaždenie sa začalo slovenskou hymnou, nasledoval príhovor pani riaditeľky a pani starostky. Aj tento školský rok boli ocenení žiaci, ktorí našu školu reprezentovali na súťažiach a olympiádach. Okrem iných, pani riaditeľka ocenila riaditeľskou pochvalou a pamätnou plaketou deviatakov – Lenku Lopušnú, Olivera Kána a Mária Gabriela Kerpčára – za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu školy, za výborný prospech a vzorné správanie počas celej školskej dochádzky. Potom sa s krásnym príhovorom a básničkami so žiakmi školy rozlúčili deviataci. Na záver si žiaci prevzali od triednych pani učiteliek vysvedčenia.

      Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 boli pridané fotografie.

    • Pomôcky pre žiakov na nový školský rok
     • Pomôcky pre žiakov na nový školský rok

     • Noví prváci:
      - Čo potrebuje prvák - zoznam pomôcok nájdete TU.
      - Čo by mal budúci prvák vedieť - zoznam vedomostí a zručností nájdete TU.

      Noví štvrtáci:
      - Čo potrebuje štvrták - zoznam pomôcok nájdete TU.

      Tešíme sa na Vás.

    • Pozor nezabudnite!!!
     • Pozor nezabudnite!!!

     • Pri nástupe žiaka 6. - 9.ročníka do školy dňa 22.6.2020 je potrebné v triede odovzdať triednemu učiteľovi: písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo si stiahnite tu: https://www.minedu.sk/data/att/16450.pdf

      Je potrebné, aby každý žiak mal so sebou 2 rúška a balíček papierových vreckoviek.

    • Oznam rodičom budúcich prvákov
     • Oznam rodičom budúcich prvákov

     • Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa do 1. ročníka na školský rok 2020/2021, že je potrebné, aby prišiel 1 zákonný zástupca do školy preukázať doklady potrebné k prijatiu do školy a to:

      • 17.júna 2020 od 10,00 hod. do 15,30 hod.
      • 22.júna 2020 od 12,00 hod. do 14,00 hod.

      Je nutné, aby ste si  so sebou priniesli:

      • vytlačenú elektronickú prihlášku podpísanú oboma rodičmi (na mail vám prišiel oznam o vyplnení prihlášky aj kód),
      • v prípade, že nebudete tlačiť elektronickú prihlášku, môžete ju podpísať aj v škole, je potrebné predložiť splnomocnenie druhého rodiča (stiahnete si ho kliknutím na odkaz),
      • kópiu rodného listu dieťaťa resp. originál,
      • občiansky preukaz,
      • v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy,
      • 15 € na sadu prvých zošitov a pomôcok, prvú knihu.

      V prípade, že vami poskytnuté údaje budú v poriadku, obdržíte aj rozhodnutie o prijatí resp. odklade svojho dieťaťa. 

      Z dôvodu prevencie pre ochorením Covid 19 Vás žiadame o dodržanie všetkých opatrení:

      • dodržanie odstupu
      • používanie rúška
      • použitie dezinfekcie pri vstupe do školy
      • podľa vlastného uváženia odporúčame aj použitie vlastného pera.

      V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať denne od 8,00 do 13,00 hod. telefonicky na čísle 048/6198158, 0911976644 resp. mailom na zsbenus@zsbenus.edu.sk

      V prípade, že Vám z vážnych objektívnych príčin termín nevyhovuje, prosíme, aby ste nás včas  kontaktovali a dohodneme si vyhovujúci termín.

       

    • Otvorenie školy pre žiakov 6. - 9.ročníka
     • Otvorenie školy pre žiakov 6. - 9.ročníka

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Ministerstvo školstva otvára školy od 22.júna 2020 aj pre žiakov 6. – 9.ročníka. Pokiaľ žiak ročníkov 6. – 9. na základe rozhodnutia zákonného zástupcu v tomto období do školy nastúpi, bolo by žiadúce, aby prišiel do školy na všetkých 7 dní.

      Verím, že do školy prídete všetci, aby ste sa stretli so svojimi spolužiakmi a svojimi učiteľmi.  Čas v škole budete tráviť so svojou triednou pani učiteľkou do 11,30 hod. Náplňou týchto dní budú triednické práce, spoločné stretnutie žiakov v triednom kolektíve, utuženie priateľstiev, vyzdvihnutie osobných vecí. Tento čas využijeme aj na to, aby ste odovzdali učebnice a zároveň prebrali učebnice na ďalší rok, vrátili požičané knihy do školskej knižnice. 22.júna 2020 by sme uskutočnili fotenie triednych kolektívov. Na záver  vyhodnotíme a uzatvoríme tento školský rok, ktorý bol pre nás všetkých mimoriadny a budeme naň dlho spomínať.

      Triedne pani učiteľky vykonajú prostredníctvom Edupage prieskum záujmu o nástup do školy a stravovanie. Žiadame Vás, aby ste sa do 17.6.2020 vyjadrili, či bude Vaše dieťa v termíne od 22.6.2020 do 30.6.2020 do školy chodiť a to buď prostredníctvom správy  triednej pani učiteľke, správy cez edupage, telefonicky, resp. mailom. Zároveň Vás žiadame do tohto termínu o vyjadrenie, či sa Vaše dieťa bude stravovať v školskej jedálni. Po tomto termíne sa už nebude možné z dôvodu mesačnej uzávierky na stravu prihlásiť.

      Pri prvom vstupe žiaka 6. – 9. ročníka je potrebné v triede odovzdať triednemu učiteľovi: písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo si stiahnite tu: https://www.minedu.sk/data/att/16450.pdf

      Tešíme sa na Vás!

    • OZNAM PRE ŽIAKOV
     • OZNAM PRE ŽIAKOV

     • Žiakom pripomíname, že budúci týždeň do 18.6.2020 je posledná možnosť k odovzdania úloh a prác zadaných počas dištančného vzdelávania. Na základe odovzdaných prác, úloh a zadaní do tohto termínu budú vyučujúci žiaka hodnotiť a na 2. stupni rozhodovať o návrhu na preskúšanie žiaka alebo na komisionálne skúšanie žiaka.

    • Vyučovanie od 15.6. - 19.6. 2020
     • Vyučovanie od 15.6. - 19.6. 2020

     • Riaditeľstvo Základnej školy Beňuš oznamuje rodičom a žiakom, že od 15. júna 2020 (pondelok) sa organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v škole mení len minimálne.

      Vyučovanie prezenčnou formou priamo v škole bude určené žiakom 1. - 5. ročníka tak ako doteraz.

      Pokyny a usmernenia:

      • meranie teploty a ranný filter sa ruší, bude sa vykonávať len námatkovo u niektorých žiakov, dezinfekcia rúk zostáva,
      • naďalej platí zákaz vstupu do budovy školy pre rodičov, sprevádzajúce osoby a cudzie osoby,
      • vyučovanie od 15. 6. do 19.6.  bude prebiehať tak, ako bolo nastavené  od 1.júna 2020, t.z. 1. - 4.ročník – štyri vyučovacie hodiny, 5.ročník päť vyučovacích hodín,
      • zrušil sa plán využívania areálu školy, čo znamená, že deti sa môžu hrať pod dozorom pedagogických zamestnancov kdekoľvek v areáli školy, plánovanie prestávok je v kompetencii vyučujúcich - nemusia prihliadať na to, aby sa nemiešali žiaci rôznych ročníkov,
      • školský klub bude fungovať tak ako bolo nastavené 1.júna 2020  - po vyučovaní do 15,30 hod.
      • rodič, prípadne iný sprievod si dieťa preberá pred školou, nevstupuje do budovy, 
      • stále platia hygienické opatrenia – dezinfekcia rúk po vstupe do školy a pred každým jedlom, časté umývanie rúk, používanie jednorazových uterákov, používanie rúška mimo svojej triedy, v priestoroch školy.

       

     • Opäť v škole

     • 1. júna 2020 sme po 11 týždňoch odkedy bolo prerušené vyučovanie otvorili bránu školy pre žiakov 1. - 5. ročníka. Do školy nastúpilo 81 detí z 86. Verím, že všetci prišli s radosťou, pretože chceli vidieť svojich spolužiakov, ale i svoje pani učiteľky a učiteľov, ale zároveň aj preveriť svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas dištančného vzdelávania. 

      Do galérie Otvárame školu 1.júna 2020 boli pridané fotografie.

   • ANKETA