• Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vážení rodičia,

      2.9.2020 budeme Vašim deťom rozdávať zápisné lístky na stravovanie v novom školskom roku 2020/2021. Žiadame Vás, aby ste prihlášky prostredníctvom Vašich detí odovzdali 3.9.2020. Stravovanie v školskej jedálni bude prebiehať od 3.9.2020.

      Pokyny k prihlasovaniu na školské stravovanie :

      1. Vyplniť prihlášku - zápisný lístok.
      2. Prihláška je záväzná.
      3. Spôsob odovzdania: v škole 3.9.2020 (štvrtok).

      Obedy sú podporené štátnou dotáciou.

      Poplatok na mesiac  je 4 €, uvádzaná suma je poplatok na režijné náklady. Túto sumu je potrebné poukázať vedúcej školskej jedálne do 15. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa poplatok za stravu vzťahuje, aby malo dieťa nárok na obed.

      Za september 2020 do 15.septembra 2020. Ak táto suma nebude uhradená, dieťa nemá možnosť sa odstravovať v ŠJ.

      Poplatok za režijné náklady je možné uhradiť na mesiace september až december 2020 jednou sumou – 16 €.

      Od januára 2021 sa poplatky za stravovanie budú meniť, preto neuhrádzajte poplatok za režijné náklady na rok 2021.

      Upozorňujeme stravníkov na povinnosť odhlasovania zo stravy deň vopred alebo najneskôr v deň neodobratia stravy do 8,00 hod. a to nasledovným spôsobom:

      • vhodením odhlasovacieho lístka do schránky školskej jedálne umiestnenej vo vestibule školy,
      • telefonicky na číslo 048/6198441

      Neodhlásená strava sa nevydáva do obedára, ani sa neposkytne finančná náhrada.

      V prípade, že žiak sa v škole nachádza a stravu si neodhlási, bude mu účtovaná v plnej sume.

      Preplatky z minulého školského roka budú žiakom započítané v tomto školskom roku.

      Vedúca školskej jedálne upozorňuje rodičov a žiakov II.stupňa, ktorí sa stravovali v školskej jedálni v júni 2020 a nemajú zaplatený poplatok za režijné náklady, aby tak urobili 3. - 4.septembra 2020.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Otvorenie školského roka 2020/2021 sa bude konať v stredu 2. septembra 2020 o 8,00 hod. netradičným spôsobom. V tomto mimoriadnom období Covid-19 sa žiaci po príchode do školy nezdržujú pred školou, ani na chodbe. Všetci žiaci v odstupoch vstupujú do priestorov školy s rúškom na tvári, neprezúvajú sa a hneď po dezinfekcii rúk a námatkovej kontrole telesnej teploty vstupujú priamo do svojich kmeňových tried, kde ich budú čakať a ďalej usmerňovať triedne pani učiteľky. Žiaci prvého stupňa  vstupujú do školy bočným vchodom pri kotolni, žiaci druhého stupňa bočným vchodom pri šatniach. V triedach žiaci obdržia pokyny na nasledovné dni, prihlášky do ŠKD a na obedy. Vyučovanie v prvý deň bude trvať cca do 9,00 hod.

      02.09.2020 školský klub detí ani školská jedáleň nebude v prevádzke.

      Prosíme rodičov a iné sprevádzajúce osoby žiakov, aby nevstupovali do priestoru školy, aby sa nepohybovali  vo vnútorných priestoroch školy. Výnimku pre vstup a pohyb v priestoroch majú iba sprevádzajúce osoby žiakov prvého ročníka.

      Do školy prídu iba zdravé deti. Ak sa dieťa ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ a pod., nesmie prísť do školy.

      Žiak pri prvom nástupe do základnej školy predkladá triednemu učiteľovi Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021. Tlačivo si môžete stiahnuť TU, alebo si ich môžete vyzdvihnúť v škole od 26.8.2020 do 31.8.2020 od 8,00 hod. do 13,00 hod.

      Prosíme rodičov aj deti o trpezlivosť a vzájomnú ústretovosť so zamestnancami školy pri vstupe do budovy. Veríme, že keď sme úspešne zvládli ukončenie minulého školského roka, s ohľaduplnosti zvládneme aj začiatok tohto nového, ku spokojnosti všetkých.

      Prajeme Vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na Vaše oddýchnuté deti v stredu 2. septembra 2020.

      Ing. Iveta Bartoňková
      riaditeľka školy

    • Organizácia vyučovania a výchovnej činnosti od 3. septembra 2020
     • Organizácia vyučovania a výchovnej činnosti od 3. septembra 2020

     • Organizácia vyučovania

      Od štvrtka 3.9.2020 do 14.09.2020 bude vyučovanie na našej škole prebiehať nasledovne:

      • Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme a vyučovanie je povinné pre všetkých žiakov.
      • Vyučovanie na 1. stupni od 3.9.2020 do 14.9.2020 bude prebiehať od 8,00 hod. do 11,35 hod.
      • Vyučovanie na 2.stupni od 3.9.2020 do 14.9.2020 bude prebiehať od 8,00 hod. do 12,25 hod.
      • Obedy sa budú vydávať v sprísnenom hygienickom režime podľa časového harmonogramu.

      Organizácia výchovnej činnosti v ŠKD

      • Ranné oddelenie ŠKD sa ruší až do odvolania (najkratšie do 14.9.2020) z dôvodu dodržania hygienicko – epidemiologických opatrení.
      • Činnosť ŠKD prebieha od skončenia vyučovania do 15,40 hod.
      • Preplatky za ŠKD za minulý školský rok budú započítané do nového školského roka. U žiakov, ktorí už nebudú navštevovať ŠKD, budú preplatky vychovávateľkou vrátené rodičom.
      • Žiaci v spojených skupinách sú povinní nosiť rúško.

       Zákonný zástupca

      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a vedenie školy.
      • Do školy privedie iba zdravé dieťa. Ak má dieťa ráno zvýšenú telesnú teplotu, kašeľ, zvracanie, kožnú vyrážku, hnačky, náhlu stratu chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest nesmie prísť do školy.
      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti  a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, teda o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie si môžete stiahnuť TU.
      • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ a ŠKD.
      • Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do ZŠ a odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška v plastovom vrecúšku (jedno bude v taške) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

      Kompletné Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ Beňuš v období od 2. septembra 2020  vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 nájdete TU.

   • ANKETA