• Projekt environmentálnej výchovy

     • Dňa 23.9.2020 zavítali k žiakom II.B triedy praconíčky NAPANT-u,  Ing. Janka Kološtová a Bc. Hanka Šucháňová. V rámci projektu o environmentálnej výchove priblížili žiakom hravou formou život a správanie sa našej najväčšej šelmy - medveďa hnedého. Prostredníctvom zážitkového učenia si deti osvojili mnoho poznatkov, ktoré im poslúžia aj v praktickom živote. Už teraz sa deti veľmi tešia na ďalšie stretnutie, ktoré bude na tému  - odpady.

    • Oznam pre rodičov vyzdvihujúcich deti z ŠKD
     • Oznam pre rodičov vyzdvihujúcich deti z ŠKD

     • Vážení rodičia!

      Z dôvodu dodržiavania hygienicko - epidemiologických opatrení Vás dôrazne žiadame, aby ste pri vyzdvihovaní svojich detí nevstupovali do budovy školy, ale telefonicky kontaktovali pani vychovávateľky. Po 15,00 hod. kontaktujte iba pani vychovávateľku L. Medveďovú. Telefonické kontakty na pani vychovávateľky Vám boli oznámené na začiatku roka a nájdete ich aj v žiackych knižkách.

      Za porozumenie ďakujeme!

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,
      v situácii, ktorá momentálne pretrváva, sa v úvode školského roka neuskutoční plenárne rodičovské združenie. 
      Triedne rodičovské združenie sa uskutoční v kmeňových triedach nasledovne:

      29.9.2020 – 3.trieda o 15,00 hod.

                          4., 7., 8. trieda o 15,15 hod.

      30.9.2020 – 2.B, 5. trieda o 15,00 hod.

                          2.A, 9.trieda o 15,15 hod.

                          6.trieda o 15,30 hod.

      Pre vstup do ZŠ Beňuš je potrebné mať rúško alebo inú alternatívu (šál, šatka a pod.), Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy, resp. vypísať pri vstupe do školy. Do budovy školy budete vstupovať bočným vchodom, kde absolvujete dezinfekciu rúk a odovzdáte potvrdenie. Doporučujeme si doniesť vlastné pero.

      Na triednych rodičovských združeniach sa dozviete krátku informáciu o činnosti RZ Hron a informácie riaditeľky ZŠ Beňuš. Príspevky do RZ Hron ostávajú v nezmenenej sume: členské – 1€, príspevok na žiaka – 8€. Termín na úhradu príspevkov je do 31.10.2020. Príspevky môžete zaplatiť triednemu učiteľovi na rodičovskom združení alebo ich poslať po svojich deťoch do 31.10.2020.

    • STÁLO TO ZA TO...
     • STÁLO TO ZA TO...

     • FOTOALBUM

      Pýtate sa čo? No predsa zbierať šípky! Žiaci tretej triedy Vám to potvrdia. V školskom roku 2019/20 vyhrali krásne 2. miesto v rámci SR. Ich odmenou boli vecné ceny od štátneho podniku Lesy SR a výlet do Topoľčianok.

      Na ten si tiež museli počkať trošku dlhšie pre obmedzenia kvôli COVID-19, ale 24.9.2020 vycestovali sme ráno o 6,30 hod. z pred budovy školy v Beňuši – smer Topoľčianky.

      V Topoľčiankach sme navštívili Národný žrebčín Topoľčianky, kde sme videli skoro 80 ustajnených koníkov, medzi ktorými bola kobylka od samotnej kráľovnej Anglicka. Prehliadkou nás sprevádzala veľmi milá pani. Zaviedla nás aj do kováčskej vyhne, kde si chlapci mohli vyskúšať silu a váhu kováčskeho kladiva.

      Potom nás lesníci z Topoľčianok vzali do poľovníckeho zámočku, kde nás oboznámili s jeho históriou a mohli sme si tam pozrieť poľovnícke trofeje.

      Odtiaľ sme sa presunuli na hrad Hrušov, ktorého obhliadku sme si vychutnali tiež vďaka topoľčianskym lesníkom. A tam nás čakalo aj veľké prekvapenie – poľovnícky psík Arša. Je to veľmi dobre vycvičený psík, ktorý poslúcha svojho pána na slovo, o čom nás aj presvedčil.

      Aby sme neboli hladní, tak sme od lesníkov dostali občerstvenie – obrovskú bagetu. Potom sme sa rozlúčili a vydali sa na cestu domov, kde sme dorazili vo večerných hodinách.

      Výletom nás sprevádzala pani Ing. Martinka Kovalčíková, ktorej patrí veľké ďakujeme, lebo vďaka nej sme mohli tento výlet absolvovať. A veľké ďakujeme patrí všetkým zainteresovaným lesným pracovníkom v Beňuši aj v Topoľčiankach.

    • Režim školy od 16.9.2020
     • Režim školy od 16.9.2020

     • Naša škola sa počas uplynulých 2 týždňov aj vďaka maximálne zodpovednému správaniu učiteľov i žiakov a podpory rodičov udržala v zelenej zóne COVID-semaforu. 

      Na základe toho bude od stredy 16.9.2020 režim školy nasledovný:

      1. - 4. ročník

      • ranná činnosť ŠKD bude v prevádzke od 6,40 hod. do 7,40 hod. Deti budú prichádzať do ŠKD bočným vchodom, rodičia do školy nevstupujú. Žiaci v rannom oddelení ŠKD (zberná trieda) budú nosiť rúško. Prosíme rodičov, aby deťom zabezpečili dostatočný počet rúšok,
      • vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín, aj spájanie ETV, NAV, 
      • ostáva obmedzenie na hodinách TŠV - bez prezliekania v triedach a šatniach, bez využívania vnútorných priestorov na cvičenie, povolené je len cvičenie v exteriéri,
      • žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vokrem svojej triedy, do 30.9.2020,
      • popoludňajší ŠKD bude v prevádzke v dvoch oddeleniach.

      5. - 9. ročník          

      • vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín, vyučovanie v skupinách, aj spájanie ETV, NAV, TŠV,
      • ostáva obmedzenie na hodinách TŠV - bez prezliekania v triedach a šatniach, bez využívania vnútorných priestorov na cvičenie, povolené je len cvičenie v exteriéri,
      • žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy, do 30.9.2020.

      Obedy:

      • podľa harmonogramu a po skupinách s vyučujúcimi po skončení poslednej hodiny.

      Krúžky:

      • prebieha zisťovanie záujmu, činnosť od 1.10.2020.

      Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

      • vstup do školy bez sprievodu rodičov,
      • vstup do školy v rúšku (plus jedno náhradné),
      • dezinfekcia rúk pri vstupe do školy a náhodné meranie teploty,
      • naďalej platí nariadenie Ministerstva školstva, že zákonný zástupca je povinný predkladať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ak dieťa chýba v škole viac ako 3 dni.
    • ZÁKAZ VJAZDU MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA ŠKOLSKÝ DVOR
     • ZÁKAZ VJAZDU MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA ŠKOLSKÝ DVOR

     • Vážení rodičia, starí rodičia !
      Na školskom dvore základnej školy je bezpečnosť žiakov školy stále viac ohrozovaná vjazdom osobných motorových vozidiel na nádvorie školy, ktoré niektorí mylne považujú za verejné parkovisko alebo prejazdovú cestu. Situácia sa stáva neúnosnou hlavne ráno, keď sa rodičia na autách pohybujú po školskom dvore medzi pešo prichádzajúcimi žiakmi a popoludní, po skončení vyučovania a počas činnosti školského klubu. Z uvedených dôvodov vás žiadame o rešpektovanie zákazu vjazdu motorových vozidiel do areálu školy a prejazdu motorových vozidiel cez školský dvor. Vjazd je povolený len zásobovaniu. Ostatní vodiči môžu využívať parkovaciu plochu pred školskou bránou, na bočnom parkovisku alebo parkovisku pri materskej škole.

      Vážení rodičia, starí rodičia, vyjadrujeme presvedčenie, že všetkým nám záleží na zdraví a bezpečnosti detí. Neohrozujme ju teda ani vjazdom motorovým vozidlom na školský dvor.
      Ďakujeme Vám za pochopenie, vedenie školy.

    • Poplatok za ŠKD
     • Poplatok za ŠKD

     • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí je 4 € na mesiac.

      Platí sa: v hotovosti vychovávateľke alebo bankovým prevodom.

      O znížení, alebo o odpustení príspevku za ŠKD môže rozhodnúť riaditeľ školy, ak sa žiadateľ preukáže dokladom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. V prípade choroby, alebo iného dôvodu neprítomnosti dieťaťa, príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD je nemenný.

      Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľ školy o vyradení dieťaťa z ŠKD.

      Poplatky môžete uhrádzať nasledovne (podľa finančných možností):

      • mesačne - do 10-teho dňa v mesiaci
      • za viac mesiacov naraz (môžete si zvoliť jednu z možností)
      • za dva mesiace  naraz napr. za september – október do 10. septembra
      • za september až december do 10. septembra (16 €)
      • za január až marec do 10. januára (12 €)
      • za apríl až jún do 10. mája (12€)
      • za január až jún do 10. januára (24 €)

      UPOZORNENIE: NEUHRÁDZAŤ SPOLU PLATBY DECEMBER + JANUÁR!

      IBAN: SK84 5600 0000 0020 5532 1003

      Konštantný symbol: 0308

      Variabilný symbol uveďte mesiace a rok. (Príklad na prvú platbu je: 91011122020)

      Pri bankovom prevode do správy pre prijímateľa prosíme napísať: meno a priezvisko dieťaťa, triedu, ŠKD (Príklad: Janka Pekna, 1., ŠKD)

      Potvrdenie o platbe je potrebné vždy odovzdať ktorejkoľvek pani vychovávateľke.

       

   • ANKETA