• Jesenné prázdniny - prvá časť
     • Jesenné prázdniny - prvá časť

     • Prvá časť jesenných prázdnin pre všetkých žiakov začína v piatok 30. októbra 2020 a končí v pondelok 2. novembra 2020.

      a) So žiakmi prvého stupňa sa stretneme v škole v utorok 3. novembra 2020. 

      Zákonný zástupca žiaka prvého stupňa predloží pri nástupe svojho dieťaťa do základnej školy po celoplošnom testovaní upravené Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo nájdete v časti Na stiahnutie, rodičom bude v tlačenej podobe k dispozícii aj v utorok ráno pri vstupe do budovy školy.

      UPOZORNENIE:
      V prípade negatívneho výsledku testu
      podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba nad 10 rokov preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

      V prípade, že sa takáto osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

      Podrobnejšie informácie nájdete Usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“.

      b) Pre žiakov druhého stupňa v utorok 3. novembra 2020 pokračuje dištančné vzdelávanie podľa zverejneného rozvrhu.

      Druhá časť jesenných prázdnin pre všetkých žiakov začína v piatok 6. novembra 2020 a končí v pondelok 9. novembra 2020.

       

    • Informácie k dištančnému vzdelávaniu
     • Informácie k dištančnému vzdelávaniu

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Pre 5. – 9. ročník bol dnešným dňom zverejnený na stránke školy rozvrh hodín, ktorý je platný od 27.10.2020.
      Žiaci sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní jednotlivých predmetov v časoch vyplývajúcich z rozvrhu. To znamená, že na začiatku každej vyučovacej hodiny musia byť prihlásení do svojho konta na EduPage, kde dostanú pokyny k práci na konkrétnu vyučovaciu hodinu: ​​​
      - práca so vzdelávacím materiálom alebo
      - online video hodina cez platformu ZOOM.

      Po prihlásení žiaka do prostredia EduPage bude systém zaznamenávať jeho prítomnosť na dištančnom vzdelávaní. Teda učiteľ bude vedieť, ktorí žiaci sú prítomní a pracujú. Ak žiak nesplní požiadavky vyučovacej hodiny do konca dňa, bude mu vykázaná absencia na vyučovaní, ktorú je zákonný zástupca povinný ospravedlniť triednej učiteľke. V prípade, že sa tak nestane, žiakovi už nebude umožnené odovzdať vypracované zadania, čím si zhorší svoje hodnotenie.

      Preto je nevyhnutné v prípade vzniknutých problémov (napr. ochorenie žiaka, jeho vyšetrenie u lekára, výpadok internetu), ktoré neumožňujú žiakovi zapojiť sa do dištančného vzdelávania, bezodkladne informovať triednu učiteľku.

      Ak nebude možné vyriešiť technické problémy, žiak si bude chodiť do školy preberať úlohy v tlačenej podobe a následne ich vypracované nosiť naspäť do školy. 

      Prosíme všetkých žiakov 2. stupňa, aby sa vyučovania zúčastňovali, je to dôležité pre ich postup do vyššieho ročníka. 

      Podobné informácie k dištančnému vzdelávaniu nájdete v Dodatku č. 5 k Vnútornému poriadku školy (Krízový plán dištančného vzdelávania), ktorý nájdete v časti Dokumenty školy.

      Prajeme všetkým veľa trpezlivosti a úspechov vo vzdelávaní.

    • Pozdrav starým rodičom
     • Pozdrav starým rodičom

     • Teplá dlaň a sivé vlasy,

      dobré srdce lásku hlási.

      Vždy objatie a úsmev milý,

      hoc ubúdajú im už sily.

      To je naša babka, dedko,

      prababka, či prapradedko.

      Milá stará mama, milý starý otecko, milí naši starí rodičia!

      Prišiel október a my spolu s Vami  prežívame jeho neopakovateľné čaro. Z horiacich stromov, teda krásne sfarbených stromov, zoskakujú listy a odnášajú si svoje tajomstvá. Vietor ich unáša v diaľ. A čo „TY“  človek? Ako možno vnímať krásu človeka?

      Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.

      Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku.

      Podľa vrások a bielych vlasov,

      podľa slov, keď ponára sa

      v hovore s deťmi do rokov,

      keď aj on bol mladý.

      Človek je krásny vtedy,

      keď ho ľudia majú radi.

      Dovoľte, aby sme Vás, hoci na diaľku, pozdravili veršami, ktoré by sme Vám chceli nahlas vysloviť. No tento rok je október trochu zvláštny. Nemôžeme sa spolu stretnúť, aby sme Vás ochránili, ale verte, že by sme veľmi chceli. Chceli by sme Vám zarecitovať, zaspievať, podať ruku a cítiť teplo Vašej dlane. Teplo dlane a úsmev, ktorý nám vždy venujete, keď sa spolu stretávame. Nebojte sa, my ho cítime aj na diaľku. Zo srdca Vás pozdravujeme a s úctou sa skláňame pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho nás všetkých. Želáme si, aby ste nám boli dlho, dlho zdraví!

      Jeseň – krásna,  farebná, ale i bohatá. Plná múdrosti, poznania, dobrých rád a chvíľ, ktoré nám dennodenne venujete Z LÁSKY.

      VĎAKA VÁM ZA VŠETKO, MILÍ STARKÍ!

      Vďaka Vám za všetko, za slnečné dni, za prebdené noci, za pokojné sny.       

      Vďaka Vám za všetko, za trpezlivú dlaň, za pohladenie v bôli i za milú tvár.

      Vďaka Vám za všetko, za každý vrúcny cit, bez tepla Vašich sŕdc nemohli by sme žiť.

                                             S pozdravom deti zo Základnej školy v Beňuši

       

    • Organizácia vyučovania od 26.októbra 2020
     • Organizácia vyučovania od 26.októbra 2020

     • Pre žiakov a rodičov

       

      1. stupeň

      1. Žiaci 1. - 4. ročníka pokračujú v prezenčnej forme vyučovania v takom rozsahu ako doteraz.
      2. Školský klub detí pracuje bezo zmeny v tom istom rozsahu a režime ako doteraz.
      3. Školská jedáleň je pre žiakov 1. - 4. ročníka v prevádzke.

      2.stupeň

      1. Žiaci 5. - 9. ročníka prechádzajú dňom 26.10.2020 na dištančné vzdelávanie. Predpokladané ukončenie dištančného vzdelávania je 30.11.2020.
      2. Vzdelávanie bude prebiehať tak, ako v minulom roku cez aplikáciu Edupage súbežne s aplikáciou ZOOM.
      3. Žiaci v podelok 26.10.2020 budú sledovať webovú stránku, zopakujú si prácu v Edupage a Zoome tak, aby sme utorok mohli vzdelávanie rozbehnúť naplno.
      4. Vyučovanie bude prebiehať podľa upravených rozvrhov. Rozvrhy budú zverejnené v pondelok 26.10.2020 na webovom sídle školy.
      5. Stravovanie: prihlásení stravníci budú automaticky odhlásení od 26.10.2020 do 30.11.2020, dokedy sa predpokladá dištančná forma vzdelávania.
      6. Vzdelávanie je pre všetkých žiakov povinné.
      7. V prípade problémov zo strany rodičov a žiakov v súvislosti s online vyučovaním, prosím kontaktujte triednych učiteľov.
      8. Tí žiaci, ktorí nemajú možnosť online vyučovania budú vzdelávaní  alternatívnymi spôsobmi po dohode so zákonnými zástupcami detí.
      9.  Žiaci boli poučení o povinnosti zúčastňovať sa dištančného vzdelávania a plniť si povinnosti vyplývajúce z neho. Prosíme Vás dohliadnite na dôsledné plnenie si povinností Vašich detí, na dodržiavanie  pokynov vyučujúcich,  vzhľadom k tomu, že táto výučba je povinná a účasť  žiaka sledovaná.

      Viac informácií, prípadné zmeny Vám oznámime po oficiálnom rozhodnutí ministra školstva.

      Milí žiaci,

      prosím Vás, rešpektujte dohodnuté pravidlá, aby sme sa cítili bezpečne, komunikujte otvorene, kontaktujte svojich učiteľov hneď už pri náznakoch problémov a nie až potom, keď sa už problém nabalí a neviete ako ho vyriešiť.

      Zároveň Vás vyzývam ku zodpovednosti, aby sme aj my svojim konaním prispeli ku zlepšeniu situácie a tým chránili aj našich najbližších. Prosím Vás dodržujte pravidlá, ktoré zverejnil krízový štáb.

      Prajem Vám všetkým veľa zdravia a pevne verím, že 30. novembra 2020 sa zídeme v škole.

      Ing. Iveta Bartoňková

      riaditeľka školy

    • Ekovýchovný program Bocian
     • Ekovýchovný program Bocian

     • Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian pripravila v roku 2020, v dobe pandémie,  modifikovanú verziu Ekovýchovného programu Bocian, ktorý bol určený pre žiakov základných škôl. Autorom a odborným garantom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku.

      Hlavnou aktivitou žiakov bolo pozorovať blízke hniezda bocianov bielych, značiť si tie najzaujímavejšie pozorovania a dôležité udalosti na hniezde (prílet rodičov, liahnutie mláďat, opustenie hniezda) a tie následne zhrnúť v hniezdnej karte. Tieto údaje získané od detí budú vyhodnotené garantom programu a publikované  v Informačnom spravodaji  pracovnej skupiny SZOPK pre výskum a ochranu bocianov za rok 2020 na stránke Bociany.sk.

      Emka Mišečková, žiačka IV.triedy našej školy, sa zapojila do tohto projektu a zbierala údaje o hniezde bocianov v Polomke. Pri svojom pozorovaní získala množstvo vedomostí a dozvedela sa zaujímavosti o živote bocianov. Viac o projekte sa dozviete na linku: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20704

    • Oznam k poukázaniu 2 % pre Rodičovské združenie Hron
     • Oznam k poukázaniu 2 % pre Rodičovské združenie Hron

     • Ak ste do konca apríla nestihli poukázať 2 % z dane  Rodičovskému združeniu Hron založeného pri Základnej škole Beňuš koronavírus posunul aj termín, dokedy môžu zamestnanci každoročne poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu. Štandardne to býva do 30.apríla, tento rok však pre pandémiu táto lehota neplatí. „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.  Zároveň sa predĺžila lehota na podanie daňového priznania do  konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

      Podľa zákona sa pre účely Finančnej správy pandémia skončila 30. septembra 2020, a teda daňové priznanie je potrebné podať do 02. novembra 2020 a vyhlásenie spolu s potvrdením je potrebné podať do 30. novembra 2020.

      Bližšie údaje o prijímateľovi a tlačivo na poukázanie sú zverejnené na stránke školy - v záložke  2 %  z dane.

    • Oznam vedúcej školskej jedálne
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vedúca školskej jedálne žiada rodičov žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni o úhradu poplatku za režijné náklady za mesiac október v sume 4€. Poplatok uhraďte najneskôr do 23.októbra 2020.

      Ďalej vedúca školskej jedálne upozorňuje rodičov a  stravníkov na povinnosť odhlasovania zo stravy deň vopred alebo najneskôr v deň neodobratia stravy do 8,00 hod. a to nasledovným spôsobom:

      • vhodením odhlasovacieho lístka do schránky školskej jedálne umiestnenej vo vestibule školy,
      • telefonicky na číslo 048/6198441

      V prípade, že žiak sa v škole nachádza a stravu si neodhlási, bude mu účtovaná v plnej sume!!!

    • MŠVVaŠ - nové opatrenia v školách platné od 12. októbra
     • MŠVVaŠ - nové opatrenia v školách platné od 12. októbra

     • Vážení rodičia,

      od zajtra 12.10.2020 vstupujú do platnosti nové nariadenia súvisiace so šírením ochorenia Covid-19.

      Od 12. októbra 2020 sa zavádza povinné nosenie rúšok na základných školách pre všetkých žiakov (t.z. aj pre žiakov 1.stupňa) a zamestnancov školy (aj počas výchovno-vdelávacieho procesu v triedach). Výnimka platí len pre nepočujúce, autistické deti a deti s mentálnymi poruchami.

      ŽIACI ZÁKLADNEJ ŠKOLY SA I NAĎALEJ BUDÚ VZDELÁVAŤ PREZENČNOU FORMOU.

      ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ BUDE NAĎALEJ V PREVÁDZKE ZA PRÍSNYCH OPATRENÍ.

      Rodič je povinný po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť písomné vyhlásenie a  zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové vreckovky. Všetky potrebné tlačivá nájdete v časti NA STIAHNUTIE.

      Upozorňujeme, že ak žiak nebude mať potrebné dokumenty, 2 ks rúška, papierové vreckovky, NEBUDE MU UMOŽNENÉ VSTÚPIŤ DO TRIEDY!!!

      O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať.

      Ing. Iveta Bartoňková

      riaditeľka školy

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/

    • Zber šípok
     • Zber šípok

     • Súťaž v zbere šípok s Lesmi SR o najlepšieho zberača šípok stále pokračuje. Nazbierané šípky môžete odovzdať každý deň svojej triednej pani učiteľke. A tí najlepší budú opäť odmenení peknými cenami. Súťažiť sa oplatí, svoje by Vám o tom vedeli povedať tretiaci.

   • ANKETA