• Výpisy hodnotenia žiakov za I. polrok
     • Výpisy hodnotenia žiakov za I. polrok

     • Elektronický výpis známok resp. slovného hodnotenia svojho dieťaťa za I. polrok dostal 29. januára 2021 každý rodič, ktorý má vytvorené rodičovské konto na EduPage, do svojej EduPage schránky.

      Prosíme rodičov, aby prijatie výpisu vo svojom konte potvrdili stlačením tlačidla PODPÍSAŤ.

      Žiak výpis vidí aj vo svojom žiackom konte, tu však nemá tlačidlo PODPÍSAŤ. Toto tlačidlo sa nachádza len v rodičovskom konte.

    • Pre deviatakov
     • Pre deviatakov

     • Podľa rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. januára 2021, ktoré reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021, dávame do pozornosti aktuálne informácie a zmeny:

      - Posun termínu zverejňovania kritérií prijatia strednou školu
      - Posun termínu podávania prihlášok zákonnými zástupcami aj riaditeľmi ZŠ
      - Postup pri zverejňovaní výsledkov prijatia na SŠ
      Viac informácií nájdete v časti ŽIACI A RODIČIA - KAŽDODENNÉ ZÁLEŽITOSTI - PRE DEVIATAKOV.

    • Koniec I. polroka - vydávanie výpisov
     • Koniec I. polroka - vydávanie výpisov

     • Výpis hodnotenia za I. polrok nebude rodičom doručený v papierovej podobe, ale každý rodič dostane 29. januára 2021 do edupage schránky elektronický výpis známok resp. slovného hodnotenia svojho dieťaťa. Prosíme rodičov, aby prijatie výpisu potvrdili tlačidlom PODPÍSAŤ.

      V prípade, ak rodičia nemajú vytvorené rodičovské konto, je potrebné kontaktovať triednu pani učiteľku. V prípade, že si rodičia toto konto nevytvoria do 28. januára 2021, nebudú môcť elektronicky prevziať a podpísať prijatie výpisu hodnotenia svojho dieťaťa za I. polrok. V takomto prípade tlačenú podobu tohto výpisu dostane žiak/žiačka v deň jeho/jej príchodu do školy na prezenčnú výučbu.

      vedenie školy

    • Hodnotenie v 1. polroku školského roka 2020/2021
     • Hodnotenie v 1. polroku školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,
      riaditeľka školy po prerokovaní v Pedagogickej rade Základnej školy Beňuš rozhodla o získavaní podkladov a spôsoboch priebežného a polročného hodnotenia tak, ako je odporúčané v usmernení k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 zo dňa 9. decembra 2020:

      https://www.minedu.sk/usmernenie-k-priebeznemu-hodnoteniu-a-celkovemu-hodnoteniu-v-skolskom-roku-202020219-12-2020/

      Pedagogickou radou boli schválené zmeny hodnotenia oproti platnému Systému hodnotenia prospechu žiakov nasledovne:

      1.ročník: SJL, MAT – slovné (rozhodnutie ministerstva), TŠV, HUV, VYV, ANJ, PRO – absolvoval/neabsolvoval

      2. – 4.ročník: TŠV, HUV – absolvoval/neabsolvoval

      5.ročník: EKV, TŠV, HUV, VYV, TECH, INF - absolvoval/neabsolvoval

      6.ročník: TŠV, HUV, VYV, TECH, INF - absolvoval/neabsolvoval

      7.ročník: TŠV, HUV, VYV, TECH, INF, OBN - absolvoval/neabsolvoval

      8.ročník: TŠV, HUV, VYV, TECH, INF - absolvoval/neabsolvoval

      9.ročník: TŠV, VYV - absolvoval/neabsolvoval

      Ostatné predmety budú hodnotené známkou.

      Podkladom ku hodnoteniu sú testy, projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné práce, domáce úlohy.
      Do hodnotenia budú zahrnuté všetky známky získané počas prvého polroka v prezenčnom a dištančnom vzdelávaní. Žiaci 5. až 9. ročníka sú komplexne hodnotení (ústne odpovede, písomné práce, pochvaly a  napomenutia za prácu na hodinách, ...) a oboznamovaní o výsledku hodnotenia cez informačné portály Edupage, Zoom a priamym zápisom známky do elektronickej žiackej knižky.

      a) Žiaci, ktorí majú dostatok známok a podkladov na hodnotenie:

      Výpis polročného  vysvedčenia žiakom, ktorí majú dostatok známok na hodnotenie, sa vydá v riadnom termíne v piatok 29. januára 2021.

      b) Žiaci, ktorí nemajú dostatok známok a podkladov na hodnotenie:

      Pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať a hodnotiť  v prvom polroku školského roka 2020/2021, sa termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok školského roka predlžuje do 31. marca 2021. Týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá až 31. marca 2021.

      O tom, ktorému žiakovi sa termín predĺži, rozhodne pedagogická rada na návrh vyučujúceho.

      Zákonní zástupcovia týchto žiakov budú o tejto skutočnosti informovaní triednou učiteľkou.

       

    • Aktuálne informácie pre žiakov a rodičov
     • Aktuálne informácie pre žiakov a rodičov

      • testovanie žiakov 5. ročníka sa ruší
      • testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční 9. júna 2021
      • prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať 3. mája 2021 a 10. mája 2021
      • talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája 2021 a v druhom termíne 12. mája 2021 pre žiakov a rodičov
     • Vyučovanie po vianočných prázdninách

     • Vážení rodičia, 

      plánované testovanie 7. januára 2021 sa ruší a presúva sa na termín od 22. januára 2021 (presný termín vám bude oznámený prostredníctvom webovej stránky školy).

      V týždni od 11. januára 2021 do 17. januára 2021 bude vyučovanie na I. a II. stupni prebiehať dištančnou formou, prostredníctvom online vyučovacích hodín. Škola ostáva zatvorená.

      Online vyučovanie:

      I. stupeň - informácie o online vyučovaní poskytnú triedni učitelia rodičom prostredníctvom Edupage  koncom týždňa 

      II. stupeň - online vyučovanie podľa rozvrhu, tak ako doteraz.

      Dúfame, že sa situácia čoskoro zmení a deti sa budu môcť plnohodnotne učiť a vzdelávať.

      Nižšie uvádzame tabuľku Návrat žiakov do škôl. 

      Na základe vyjadrenia ministra školstva upozorňujeme, že ide o predbežné informácie a termíny, aby sa školy aj rodičia vedeli zariadiť. Tieto informácie a termíny sa vzhľadom na situáciu môžu ešte zmeniť. Prosíme Vás, aby ste pravidelne sledovali webovú stránku školy, aby ste včas zaregistrovali prípadné zmeny.

      Link na tlačovú konferenciu MŠ SR: 

      https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0GTs897cwh_j05tpxeqyFHiyHy_4wSaFJx-C3AA5H-rL6rX0XoEllQ8Zg&v=9s9w4t0d5KU&feature=youtu.be

   • ANKETA