• Dištančné vzdelávanie žiakov 6. ročníka
     • Dištančné vzdelávanie žiakov 6. ročníka

     • Vážení rodičia a žiaci,

      vzhľadom na to, že v našej škole bol samotestom potvrdený  pozitívny výsledok na ochorenie Covid-19 u jedného zo žiakov 6. ročníka, zostávajú zajtra 1.10.2021 žiaci 6. ročníka na dištančnom vzdelávaní. Po výsledku PCR testu Vám oznámime ďalší postup.

      Počas zajtrajšieho dňa sa žiaci prihlásia podľa rozvrhu na jednotlivé hodiny, čím chceme skontrolovať pripojenie a odstrániť prípadné chyby. K prihláseniu žiak potrebuje meno a heslo na EduPage a mať nainštalovanú aplikáciu Zoom (inštalačný súbor nájdete na https://zoom.us/download).

      Všetci žiaci 6. ročníka budú na tento čas odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

      Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali svojho všeobecného lekára.

    • „Veľkí malým, malí veľkým...“
     • „Veľkí malým, malí veľkým...“

     • FOTOALBUM

      Na našej škole je už niekoľko rokov tradícia, že malým prváčikom sa stávajú ochrancami deviataci. Ako? V septembri nových žiakov navštevujú v triede, sprevádzajú ich v šatni a spoločné chvíle trávia i cez prestávky.

      Podmienky v realizácii tohto projektu sú obmedzené pandemickou situáciou, o to viac si cením, že sa spolupráca DEVIATAKOV a PRVÁKOV rozbehla. Netradične a zaujímavo. Prvákov prvý deň v škole deviataci privítali a predstavili sa im, nie naživo, ale online. Pod vedením svojej triednej pani učiteľky Veroniky Lilkovej si pripravili uvítacie video. Hoci len na obrazovke, ale veľký kamarát bol tu. Pocit, že človek nie je sám, je na nezaplatenie. Darček v podobe medaily so svojim menom a menom veľkého kamaráta, tiež veľmi potešil. Ďakujeme! Ďakujem v mene svojich nových žiakov, nových obyvateľov našej školy, ktorí verte, či neverte, pomoc a oporu potrebujú.

      Poďakovanie posielame aj pani riaditeľke a pánovi zástupcovi, na prváčikov čakali a na znak toho, že vstup do školy zvládli, im venovali medailu s menom.

      Toľko prekvapení za taký krátky okamih.

      Prváčikov, vyzdobených dvoma medailami, som si potom odviedla do triedy, kde na nich čakali ešte kamoši – Smieško a Mimo, tí ich budú sprevádzať po celý rok.

      „Farebné loptičky...“
      Prváci sa veľkým kamarátom potešili. Každý deň netrpezlivo čakajú, no ešte sa dobre nepoznajú. A tak jedno septembrové dopoludnie sa „ Malí a Veľkí“ stretli vonku, na našom ihrisku. Spojili sa farebnými loptičkami. Každý prváčik zakotúľal k deviatakovi malú farebnú loptičku, takú, ako i on dostal, ako znak priateľského puta. Loptička by sa mala stať i symbolom toho, že sa budeme spolu hrať a priateliť.

      Milí deviataci, keď si loptičku chytíte do dlane, myslite na to a prosím nezabudnite, že i Vy ste boli ešte nedávno „MALÍ“.

      Tešíme sa na spoluprácu.

      Pozdravujú Vás prváci a pani učiteľka Zuzka.

     • Oznam školskej jedálne

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 24.09.2021 od 07,30 hod. do 15,30 hod. bude v  ZŠ prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy  prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti SSE.

      Z tohto dôvodu nebude v piatok 24.9.2021 v prevádzke školská jedáleň. Žiadame rodičov, aby svojim deťom pribalili väčšiu desiatu.

      Vyučovanie v škole a činnosť ŠKD bude riadne prebiehať.

    • Nahlasovanie Ag testov
     • Nahlasovanie Ag testov

     • Vážení rodičia!

      V minulom týždni sme rozdali AG samotesty pre tých žiakov, ktorých rodičia o ne požiadali ešte v auguste.

      Apelujeme na všetkých rodičov žiakov, ktorí obdržali antigénové samotesty na domáce použitie, aby školu bezodkladne informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania. 

      Tento záväzok ste na seba prebrali podpisom preberacieho protokolu pri preberaní samotestov, v ktorom ste sa zaviazali, že testovanie budete vykonávať v pravidelných intervaloch a o každom vykonaní samotestovania budete pravidelne informovať školu. 

      Žiadame Vás teda vykonávať testy v pravidelných intervaloch (aspoň raz za týždeň, ministerstvo navrhovalo 2x týždenne - v pondelok a štvrtok) a o výsledku testu nás informovať. Počty vykonaných samotestov sme povinní týždenne hlásiť. Pokiaľ si nebudete túto povinnosť plniť, ďalšie samotesty našej škole nebudú dodané.

      Prosíme oznamovať to cez Edupage.

      Ďalšia dodávka testov nám bola prisľúbená v nasledujúcom týždni.

    • Domáci Ag test - výsledok
     • Domáci Ag test - výsledok

     • Vážení rodičia,

      na základe platného Školského semaforu má podľa Usmernenia k preberaniu antigénových samotestov rodič škole potvrdzovať použitie domácich AG samotestov.

      V EduPage v module Žiadosti/Vyhlásenia nájdete  vyhlásenie „Domáci AG samotest – výsledok“, cez ktoré škole jednoducho oznámite  výsledok testu. Pri pozitívnom výsledku testu si takto zároveň hneď splníte povinnosť nahlasovania výsledku testu škole.

      V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
      2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

       

    • ŠKD - základné info
     • ŠKD - základné info

     • V školskom roku 2021/2022 otvoríme 3 oddelenia ŠKD pre žiakov 1. – 4.ročníka. Žiaci budú zaradení do ŠKD na základe žiadosti zákonného zástupcu a rozhodnutia RŠ.  

      Zákonný zástupca odhlási dieťa z ŠKD len zo závažných dôvodov (dlhodobé ochorenie, liečenie a pod.) Dieťa môže byť zákonným zástupcom odhlásené iba písomne, najneskôr 3 dni pred ukončením mesiaca.

      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD 

      Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu na činnosti školského klubu detí je stanovená VZN Obce Beňuš na sumu 4,00 € mesačne.

      Mesačný príspevok sa uhrádza bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. V prípade, že zákonný zástupca ukončí dochádzku dieťaťa do ŠKD v priebehu mesiaca, nevzniká mu nárok na vrátenie príspevku.

      O  zníženie, alebo odpustenie poplatku môže zákonný zástupca požiadať riaditeľa školy na základe potvrdenia o hmotnej núdzi z úradu práce.

      Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí poplatok ŠKD do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a neurobí tak ani pri upozornení na omeškanie, riaditeľ školy môže rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z ŠKD.                                                 

      Úhradu je možné uskutočniť:

      • bezhotovostným prevodom prostredníctvom internetbankingu resp. prevodným príkazom,
      • vkladom v hotovosti na uvedený účet ZŠ v PrimaBanke,
      • alebo aj v hotovosti vychovávateľke v ŠKD.

      Ak si zvolíte možnosť úhrady poplatkov za ŠKD prostredníctvom banky, poplatky uhrádzajte resp. vkladajte na príjmový účet Základnej školy Beňuš v PrimaBanke:

       číslo účtu: 2055321003/5600

      IBAN: SK84 5600 0000 0020 5532 1003

      Termín úhrad poplatku ŠKD:

      Poplatky za ŠKD uhrádzajte za dva mesiace do 10. dňa prvého mesiaca za obdobie úhrady.

      Za september a október 8 € do 10.9.2021

      Za november a december 8 € do 10.11.2021 atď.

      V decembri sa žiadne platby neuhrádzajú !

      Pri platbe na účet, musí platba obsahovať správny variabilný symbol, t.j. za ktoré mesiace poplatky platíte.

      Príklad:

      Ak platíte za september a október 2021, variabilný symbol zadáte číslo mesiaca 910

      Ak platíte za viac mesiacov, zadáte čísla všetkých mesiacov – 9101112.

      Do správy pre prijímateľa vpíšte: SKD meno a priezvisko dieťaťa trieda, napr. SKD Janko Hrasko1

      Bez zadania variabilného symbolu a správy pre prijímateľa nebude možné platbu identifikovať a priradiť ku konkrétnemu dieťaťu!

      Poplatok môže zákonný zástupca uhradiť aj za viac mesiacov naraz, v tomto prípade z dôvodu ročného zúčtovania príjmov ZŠ je potrebné platbu rozdeliť nasledovne:

      • poplatok za obdobie september 2021 – december 2021 uhradiť v r. 2021, v sume 16 € (poplatok zaplatiť do 10.9.2021),
      • poplatok za obdobie január 2022 – jún 2022 uhradiť v r. 2022, v sume 24 € (poplatok zaplatiť do 10.1.2022).

       

       

       

   • ANKETA