• Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vážení rodičia,

      2.9.2020 budeme Vašim deťom rozdávať zápisné lístky na stravovanie v novom školskom roku 2020/2021. Žiadame Vás, aby ste prihlášky prostredníctvom Vašich detí odovzdali 3.9.2020. Stravovanie v školskej jedálni bude prebiehať od 3.9.2020.

      Pokyny k prihlasovaniu na školské stravovanie :

      1. Vyplniť prihlášku - zápisný lístok.
      2. Prihláška je záväzná.
      3. Spôsob odovzdania: v škole 3.9.2020 (štvrtok).

      Obedy sú podporené štátnou dotáciou.

      Poplatok na mesiac  je 4 €, uvádzaná suma je poplatok na režijné náklady. Túto sumu je potrebné poukázať vedúcej školskej jedálne do 15. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa poplatok za stravu vzťahuje, aby malo dieťa nárok na obed.

      Za september 2020 do 15.septembra 2020. Ak táto suma nebude uhradená, dieťa nemá možnosť sa odstravovať v ŠJ.

      Poplatok za režijné náklady je možné uhradiť na mesiace september až december 2020 jednou sumou – 16 €.

      Od januára 2021 sa poplatky za stravovanie budú meniť, preto neuhrádzajte poplatok za režijné náklady na rok 2021.

      Upozorňujeme stravníkov na povinnosť odhlasovania zo stravy deň vopred alebo najneskôr v deň neodobratia stravy do 8,00 hod. a to nasledovným spôsobom:

      • vhodením odhlasovacieho lístka do schránky školskej jedálne umiestnenej vo vestibule školy,
      • telefonicky na číslo 048/6198441

      Neodhlásená strava sa nevydáva do obedára, ani sa neposkytne finančná náhrada.

      V prípade, že žiak sa v škole nachádza a stravu si neodhlási, bude mu účtovaná v plnej sume.

      Preplatky z minulého školského roka budú žiakom započítané v tomto školskom roku.

      Vedúca školskej jedálne upozorňuje rodičov a žiakov II.stupňa, ktorí sa stravovali v školskej jedálni v júni 2020 a nemajú zaplatený poplatok za režijné náklady, aby tak urobili 3. - 4.septembra 2020.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Otvorenie školského roka 2020/2021 sa bude konať v stredu 2. septembra 2020 o 8,00 hod. netradičným spôsobom. V tomto mimoriadnom období Covid-19 sa žiaci po príchode do školy nezdržujú pred školou, ani na chodbe. Všetci žiaci v odstupoch vstupujú do priestorov školy s rúškom na tvári, neprezúvajú sa a hneď po dezinfekcii rúk a námatkovej kontrole telesnej teploty vstupujú priamo do svojich kmeňových tried, kde ich budú čakať a ďalej usmerňovať triedne pani učiteľky. Žiaci prvého stupňa  vstupujú do školy bočným vchodom pri kotolni, žiaci druhého stupňa bočným vchodom pri šatniach. V triedach žiaci obdržia pokyny na nasledovné dni, prihlášky do ŠKD a na obedy. Vyučovanie v prvý deň bude trvať cca do 9,00 hod.

      02.09.2020 školský klub detí ani školská jedáleň nebude v prevádzke.

      Prosíme rodičov a iné sprevádzajúce osoby žiakov, aby nevstupovali do priestoru školy, aby sa nepohybovali  vo vnútorných priestoroch školy. Výnimku pre vstup a pohyb v priestoroch majú iba sprevádzajúce osoby žiakov prvého ročníka.

      Do školy prídu iba zdravé deti. Ak sa dieťa ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ a pod., nesmie prísť do školy.

      Žiak pri prvom nástupe do základnej školy predkladá triednemu učiteľovi Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021. Tlačivo si môžete stiahnuť TU, alebo si ich môžete vyzdvihnúť v škole od 26.8.2020 do 31.8.2020 od 8,00 hod. do 13,00 hod.

      Prosíme rodičov aj deti o trpezlivosť a vzájomnú ústretovosť so zamestnancami školy pri vstupe do budovy. Veríme, že keď sme úspešne zvládli ukončenie minulého školského roka, s ohľaduplnosti zvládneme aj začiatok tohto nového, ku spokojnosti všetkých.

      Prajeme Vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na Vaše oddýchnuté deti v stredu 2. septembra 2020.

      Ing. Iveta Bartoňková
      riaditeľka školy

    • Organizácia vyučovania a výchovnej činnosti od 3. septembra 2020
     • Organizácia vyučovania a výchovnej činnosti od 3. septembra 2020

     • Organizácia vyučovania

      Od štvrtka 3.9.2020 do 14.09.2020 bude vyučovanie na našej škole prebiehať nasledovne:

      • Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme a vyučovanie je povinné pre všetkých žiakov.
      • Vyučovanie na 1. stupni od 3.9.2020 do 14.9.2020 bude prebiehať od 8,00 hod. do 11,35 hod.
      • Vyučovanie na 2.stupni od 3.9.2020 do 14.9.2020 bude prebiehať od 8,00 hod. do 12,25 hod.
      • Obedy sa budú vydávať v sprísnenom hygienickom režime podľa časového harmonogramu.

      Organizácia výchovnej činnosti v ŠKD

      • Ranné oddelenie ŠKD sa ruší až do odvolania (najkratšie do 14.9.2020) z dôvodu dodržania hygienicko – epidemiologických opatrení.
      • Činnosť ŠKD prebieha od skončenia vyučovania do 15,40 hod.
      • Preplatky za ŠKD za minulý školský rok budú započítané do nového školského roka. U žiakov, ktorí už nebudú navštevovať ŠKD, budú preplatky vychovávateľkou vrátené rodičom.
      • Žiaci v spojených skupinách sú povinní nosiť rúško.

       Zákonný zástupca

      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a vedenie školy.
      • Do školy privedie iba zdravé dieťa. Ak má dieťa ráno zvýšenú telesnú teplotu, kašeľ, zvracanie, kožnú vyrážku, hnačky, náhlu stratu chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest nesmie prísť do školy.
      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti  a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, teda o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie si môžete stiahnuť TU.
      • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ a ŠKD.
      • Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do ZŠ a odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška v plastovom vrecúšku (jedno bude v taške) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

      Kompletné Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ Beňuš v období od 2. septembra 2020  vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 nájdete TU.

    • Pekné prázdniny
     • Pekné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      ďakujeme Vám za Vašu pomoc a podporu počas celého, veľmi netradičného školského roku.

      Prajeme Vám všetkým krásne leto plné pokoja, relaxu, výnimočných zážitkov a chvíľ strávených so svojimi blízkymi, rodinou, dobrými priateľmi...

      Tešíme sa na stretnutie opäť v septembri.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutočnilo netradične – cez školský rozhlas. Ako vždy, slávnostné zhromaždenie sa začalo slovenskou hymnou, nasledoval príhovor pani riaditeľky a pani starostky. Aj tento školský rok boli ocenení žiaci, ktorí našu školu reprezentovali na súťažiach a olympiádach. Okrem iných, pani riaditeľka ocenila riaditeľskou pochvalou a pamätnou plaketou deviatakov – Lenku Lopušnú, Olivera Kána a Mária Gabriela Kerpčára – za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu školy, za výborný prospech a vzorné správanie počas celej školskej dochádzky. Potom sa s krásnym príhovorom a básničkami so žiakmi školy rozlúčili deviataci. Na záver si žiaci prevzali od triednych pani učiteliek vysvedčenia.

      Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 boli pridané fotografie.

    • Pomôcky pre žiakov na nový školský rok
     • Pomôcky pre žiakov na nový školský rok

     • Noví prváci:
      - Čo potrebuje prvák - zoznam pomôcok nájdete TU.
      - Čo by mal budúci prvák vedieť - zoznam vedomostí a zručností nájdete TU.

      Noví štvrtáci:
      - Čo potrebuje štvrták - zoznam pomôcok nájdete TU.

      Tešíme sa na Vás.

    • Pozor nezabudnite!!!
     • Pozor nezabudnite!!!

     • Pri nástupe žiaka 6. - 9.ročníka do školy dňa 22.6.2020 je potrebné v triede odovzdať triednemu učiteľovi: písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo si stiahnite tu: https://www.minedu.sk/data/att/16450.pdf

      Je potrebné, aby každý žiak mal so sebou 2 rúška a balíček papierových vreckoviek.

    • Oznam rodičom budúcich prvákov
     • Oznam rodičom budúcich prvákov

     • Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí prihlásili svoje dieťa do 1. ročníka na školský rok 2020/2021, že je potrebné, aby prišiel 1 zákonný zástupca do školy preukázať doklady potrebné k prijatiu do školy a to:

      • 17.júna 2020 od 10,00 hod. do 15,30 hod.
      • 22.júna 2020 od 12,00 hod. do 14,00 hod.

      Je nutné, aby ste si  so sebou priniesli:

      • vytlačenú elektronickú prihlášku podpísanú oboma rodičmi (na mail vám prišiel oznam o vyplnení prihlášky aj kód),
      • v prípade, že nebudete tlačiť elektronickú prihlášku, môžete ju podpísať aj v škole, je potrebné predložiť splnomocnenie druhého rodiča (stiahnete si ho kliknutím na odkaz),
      • kópiu rodného listu dieťaťa resp. originál,
      • občiansky preukaz,
      • v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy,
      • 15 € na sadu prvých zošitov a pomôcok, prvú knihu.

      V prípade, že vami poskytnuté údaje budú v poriadku, obdržíte aj rozhodnutie o prijatí resp. odklade svojho dieťaťa. 

      Z dôvodu prevencie pre ochorením Covid 19 Vás žiadame o dodržanie všetkých opatrení:

      • dodržanie odstupu
      • používanie rúška
      • použitie dezinfekcie pri vstupe do školy
      • podľa vlastného uváženia odporúčame aj použitie vlastného pera.

      V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať denne od 8,00 do 13,00 hod. telefonicky na čísle 048/6198158, 0911976644 resp. mailom na zsbenus@zsbenus.edu.sk

      V prípade, že Vám z vážnych objektívnych príčin termín nevyhovuje, prosíme, aby ste nás včas  kontaktovali a dohodneme si vyhovujúci termín.

       

    • Otvorenie školy pre žiakov 6. - 9.ročníka
     • Otvorenie školy pre žiakov 6. - 9.ročníka

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Ministerstvo školstva otvára školy od 22.júna 2020 aj pre žiakov 6. – 9.ročníka. Pokiaľ žiak ročníkov 6. – 9. na základe rozhodnutia zákonného zástupcu v tomto období do školy nastúpi, bolo by žiadúce, aby prišiel do školy na všetkých 7 dní.

      Verím, že do školy prídete všetci, aby ste sa stretli so svojimi spolužiakmi a svojimi učiteľmi.  Čas v škole budete tráviť so svojou triednou pani učiteľkou do 11,30 hod. Náplňou týchto dní budú triednické práce, spoločné stretnutie žiakov v triednom kolektíve, utuženie priateľstiev, vyzdvihnutie osobných vecí. Tento čas využijeme aj na to, aby ste odovzdali učebnice a zároveň prebrali učebnice na ďalší rok, vrátili požičané knihy do školskej knižnice. 22.júna 2020 by sme uskutočnili fotenie triednych kolektívov. Na záver  vyhodnotíme a uzatvoríme tento školský rok, ktorý bol pre nás všetkých mimoriadny a budeme naň dlho spomínať.

      Triedne pani učiteľky vykonajú prostredníctvom Edupage prieskum záujmu o nástup do školy a stravovanie. Žiadame Vás, aby ste sa do 17.6.2020 vyjadrili, či bude Vaše dieťa v termíne od 22.6.2020 do 30.6.2020 do školy chodiť a to buď prostredníctvom správy  triednej pani učiteľke, správy cez edupage, telefonicky, resp. mailom. Zároveň Vás žiadame do tohto termínu o vyjadrenie, či sa Vaše dieťa bude stravovať v školskej jedálni. Po tomto termíne sa už nebude možné z dôvodu mesačnej uzávierky na stravu prihlásiť.

      Pri prvom vstupe žiaka 6. – 9. ročníka je potrebné v triede odovzdať triednemu učiteľovi: písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo si stiahnite tu: https://www.minedu.sk/data/att/16450.pdf

      Tešíme sa na Vás!

    • OZNAM PRE ŽIAKOV
     • OZNAM PRE ŽIAKOV

     • Žiakom pripomíname, že budúci týždeň do 18.6.2020 je posledná možnosť k odovzdania úloh a prác zadaných počas dištančného vzdelávania. Na základe odovzdaných prác, úloh a zadaní do tohto termínu budú vyučujúci žiaka hodnotiť a na 2. stupni rozhodovať o návrhu na preskúšanie žiaka alebo na komisionálne skúšanie žiaka.

    • Vyučovanie od 15.6. - 19.6. 2020
     • Vyučovanie od 15.6. - 19.6. 2020

     • Riaditeľstvo Základnej školy Beňuš oznamuje rodičom a žiakom, že od 15. júna 2020 (pondelok) sa organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v škole mení len minimálne.

      Vyučovanie prezenčnou formou priamo v škole bude určené žiakom 1. - 5. ročníka tak ako doteraz.

      Pokyny a usmernenia:

      • meranie teploty a ranný filter sa ruší, bude sa vykonávať len námatkovo u niektorých žiakov, dezinfekcia rúk zostáva,
      • naďalej platí zákaz vstupu do budovy školy pre rodičov, sprevádzajúce osoby a cudzie osoby,
      • vyučovanie od 15. 6. do 19.6.  bude prebiehať tak, ako bolo nastavené  od 1.júna 2020, t.z. 1. - 4.ročník – štyri vyučovacie hodiny, 5.ročník päť vyučovacích hodín,
      • zrušil sa plán využívania areálu školy, čo znamená, že deti sa môžu hrať pod dozorom pedagogických zamestnancov kdekoľvek v areáli školy, plánovanie prestávok je v kompetencii vyučujúcich - nemusia prihliadať na to, aby sa nemiešali žiaci rôznych ročníkov,
      • školský klub bude fungovať tak ako bolo nastavené 1.júna 2020  - po vyučovaní do 15,30 hod.
      • rodič, prípadne iný sprievod si dieťa preberá pred školou, nevstupuje do budovy, 
      • stále platia hygienické opatrenia – dezinfekcia rúk po vstupe do školy a pred každým jedlom, časté umývanie rúk, používanie jednorazových uterákov, používanie rúška mimo svojej triedy, v priestoroch školy.

       

     • Opäť v škole

     • 1. júna 2020 sme po 11 týždňoch odkedy bolo prerušené vyučovanie otvorili bránu školy pre žiakov 1. - 5. ročníka. Do školy nastúpilo 81 detí z 86. Verím, že všetci prišli s radosťou, pretože chceli vidieť svojich spolužiakov, ale i svoje pani učiteľky a učiteľov, ale zároveň aj preveriť svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas dištančného vzdelávania. 

      Do galérie Otvárame školu 1.júna 2020 boli pridané fotografie.

    • Otvárame školu od 1. júna 2020
     • Otvárame školu od 1. júna 2020

     • Od 1. júna 2020 zabezpečujeme prezenčné vzdelávanie pre prihlásených žiakov, ktoré bude prebiehať vo všetkých triedach 1. – 5. ročníka základnej školy v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.

      Vyučovanie na 1. stupni zabezpečujú triedne učiteľky a vyučovanie v triede 5. ročníka zabezpečujú vyučujúce 2. stupňa.

      Žiaci sú podľa vykonaného prieskumu prihlásení na obedy a do ŠKD.
      Pripomíname: V prípade nezáujmu o obed nezabudnite svoje dieťa odhlásiť deň vopred alebo v daný deň ráno do 8,00 hod. 

      Žiadame rodičov o vyplnenie a podpísanie prihlášky dieťaťa do školy, do ŠKD a na obedy, vyplnenie času a spôsobu odchodu dieťaťa zo školy. Toto tlačivo nájdete v bočnom menu - v časti NA STIAHNUTIE, žiadame doručiť ho do školy najneskôr 2. júna 2020.

      Organizácia príchodu bude nasledovná, nakoľko autobusy budú premávať v školskom režime:

      • žiaci z Beňuša prichádzajú do školy v čase od 7,40 hod. do 7,50 hod.,
      • žiaci z Filipova a Gašparova prichádzajú do školy autobusom, ktorý má príchod o 7,45 hod.,
      • žiaci z Bacúcha prichádzajú do školy autobusom s príchodom o 7,54 hod.,
      • žiaci z  Braväcova prichádzajú do školy autobusom s príchodom o 7,56 hod.,
      • zákonní zástupcovia, ktorí svoje deti vozia do školy autom, budú deti odovzdávať
       v ľubovoľnom čase od 7,35 hod. do 7,55 hod.

      V deň prvého nástupu do školy žiak predloží čestné vyhlásenie o zdravotnom stave vypísané a podpísané rodičom. Bez vyhlásenia nebude žiak prijatý do školy. (Tlačivo „Čestné vyhlásenie rodiča“ nájdete v bočnom menu - v časti NA STIAHNUTIE).

      Pri vstupe do základnej školy každý žiak absolvuje ranný zdravotný filter – meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk. Osoby, ktoré sprevádzajú žiaka do školy, prípadne iné cudzie osoby, majú vstup do vnútorných priestorov školy ZAKÁZANÝ. Žiaci sa prezujú v šatni a odchádzajú do triedy.

      Vyučovanie aj činnosť ŠKD prebieha v tých istých triedach. Činnosť ŠKD končí o 15,30 hod. Služby ŠKD neposkytujeme ráno pred vyučovaním. Dieťa odovzdáme rodičom tak, že si ho rodič od vychovávateľky vypýta telefonicky spred budovy školy.

      Žiaci, ktorí nenastúpili do školy, pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Dištančné vzdelávanie im poskytujú  príslušné vyučujúce tak ako doteraz.

      Stravovanie školská jedáleň poskytuje vo forme vareného jedla. Výdaj jedla do obedárov je ZAKÁZANÝ!

      Zákonní zástupcovia:

      • zabezpečia, aby deti dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia pri príchode do školy a pri odchode zo školy – nosenie rúška a dodržiavanie odstupov,
      • zabezpečia minimalizovanie kontaktu medzi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi osobami,
      • zabezpečia, aby deti mali so sebou každý deň dve rúška (jedno na tvári, druhé v taške) a papierové jednorázové vreckovky,
      • zabezpečia, aby príchod dieťaťa do školy bol v stanovenom čase,
      • bezodkladne informujú vyučujúceho a riaditeľa školy o situácií, keď je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 a keď bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom pre deti a dorast alebo miestnym regionálnym hygienikom.

      Podrobné informácie o zabezpečení prevádzky, vnútorného režimu školy a podmienok na zaistenie BOZP od 1. júna 2020 nájdete v Dodatku č. 1 ku Vnútornému poriadku ZŠ Beňuš zverejnenom v bočnom menu – v časti DOKUMENTY ŠKOLY.

    • Druhé miesto v národnom finále Európskeho kvízu o peniazoch vďaka Máriovi Gabrielovi Kerpčárovi
     • Druhé miesto v národnom finále Európskeho kvízu o peniazoch vďaka Máriovi Gabrielovi Kerpčárovi

     • Dnes 29. mája 2020 naživo a online prostredníctvom platformy Kahoot! A YouTube sa uskutočnilo Národné finále Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) 2020. V tomto roku sa však prispôsobilo meniacim sa podmienkam, ktoré spôsobili opatrenia v rámci pandémie nového korona vírusu. V národnom finále tentokrát nezápolili proti sebe jednotlivé tímy, ale boli to priamo jednotlivci, 13 až 15-roční žiaci a študenti zo svojich domovov.

      Počas národného finále hrali proti sebe naši deviataci a ďalšia stovka žiakov z celého Slovenska. Rozhodovala správnosť a rýchlosť zadania odpovede.
      Finálový kvíz pozostával z 15 otázok v slovenskom jazyku. V priebehu celej súťaže sa Mário držal na prvej priečke, vrcholiace napätie a nervozita ho však zradili v poslednej otázke a on tak skončil na krásnom druhom mieste.
      Víťazom národného kola sa stal účastník, ktorý dosiahol v najkratšom čase najvyšší počet správnych odpovedí na otázky zodpovedané prostredníctvom online platformy Kahoot!. Prví traja víťazní účastníci národného kola získajú hodnotné vecné odmeny.
      Máriovi ešte raz gratulujem a som veľmi rada, že sa dnes v súťaži Európsky kvíz o peniazoch jednému z našich žiakov podarilo skončiť v prvej trojici. Tento rok to vyšlo.
      Aj na malej škole sa dajú robiť veľké veci. Základná škola Beňuš je toho dôkazom.
      Organizátorom ďakujeme za príležitosť a super zážitok, Máriovi za pocit radosti a hrdosti.
      Pekný zvyšok dňa a príjemný víkend všetkým.
      p. uč. Lilková 

    • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020
     • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

      Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28.februára 2020 podal najviac dve prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy (prihláška na SŠ s talentovými skúškami).

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole.

      Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Pri prijímacom konaní do učebných odborov, do odborného učilišťa a do praktickej školy je uplatnenie kritérií prijímacieho konania dobrovoľné.

      Prihlášky žiakov našej školy boli na príslušné stredné školy odoslané v apríli.

      Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

      Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania

      Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

      Niektoré SŠ oznámenia o nastúpení/ nenastúpení  budú zasielať zákonným zástupcom spolu

      s rozhodnutím o prijatí žiaka na štúdium.

      Priama nová informácia

      Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

      Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

      Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Milí milovníci matematiky,

      náš život už takmer dva mesiace funguje inak, ako sme boli zvyknutí. Vzdelávanie nevynímajúc. Všetci sme sa museli zo dňa na deň prispôsobiť novým podmienkam.

      Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj našu najväčšiu súťaž Matematický klokan, ktorá sa mala konať 23. marca. Testy smutne v školách čakajú na žiakov.

      V prípade, že sa školy otvoria, bude môcť súťaž prebehnúť v tradičnej papierovej podobe. Ráta sa však aj s možnosťou, že sa školy neotvoria. Organizátori súťaže pracujú na tom, aby sa v júni mohla súťaž konať on-line.

      Ich predstava o súťaži je taká, že každá kategória bude súťažiť v iný deň, aby to zvládol server a internetové pripojenie. V dňoch 8. – 12. júna sprístupnia na stránke na vymedzený čas súťažné úlohy. Žiaci sa k nim dostanú cez jednoduché vstupné údaje, ktoré všetci súťažiaci včas dostanú. Skúšobné pripojenie žiakov na stránku sa uskutoční v čase od 25. do 31. mája, aby sa zistilo, koľkým sa to podarilo, prípadne, aké problémy mali s pripojením.

      Všetky potrebné informácie sa dozviete a budú zverejnené aj na stránke súťaže: https://talentida.sk/ alebo https://matematickyklokan.sk/ .

      Tiež Vám chcem dať do pozornosti aj súťaž, ktorá na stránke prebieha. Každý deň máte možnosť odpovedať na zadanú matematickú úlohu (dnes už má poradové číslo 25.). Tí najúspešnejší budú odmenení. Stránka tiež ponúka minuloročné testy, či iné úlohy na precvičovanie a vyplnenie voľného času všetkým od prvákov až po deviatakov.

      Za seba aj za organizátorov súťaže Vám ďakujem za spoluprácu, spolu to určite zvládneme.

       p. uč. Lilková

    • Hodnotenie žiakov do konca a na záver školského roka 2019/2020
     • Hodnotenie žiakov do konca a na záver školského roka 2019/2020

     • Milí žiaci, vážení zákonní zástupcovia,

      dovoľte, aby som Vás v súvislosti s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informovala po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 16.apríla 2020 o rozhodnutí riaditeľky školy o spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie prerušeného vyučovania v školách v 2. polroku školského roka 2019/2020.

      Priebežné hodnotenie (od 6.apríla 2020) sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie, ale slovne. Toto priebežné hodnotenie bude mať počas celého dištančného vzdelávania charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa s motivačným charakterom. Pedagóg v hodnotení pomenuje žiakom chyby, ktoré robia a navrhne postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie bude tak ako doteraz zohľadňovať psychickú i fyzickú disponovanosť žiaka. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení budú pedagógovia zohľadňovať aj sebahodnotenie žiaka.

      Záverečné hodnotenie v čase mimoriadnej situácie prerušeného vyučovania v 2. polroku školského roka 2019/2020 bude nasledovné:

      Našich žiakov v záverečnom hodnotení nebudú vyučujúci klasifikovať z niektorých predmetov, ale budú ich hodnotiť slovom absolvoval. Ide o tieto predmety:

      • v 1. ročníku: anglický jazyk (ANJ), telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV).
      • v 2. ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV), dopravná výchova (DOV).
      • v 3. – 4.ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), pracovné vyučovanie (PrV), informatika (INF), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV).
      • v 5.ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), informatika (INF), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV), ekologická výchova (EKV).
      • v 6. ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV).
      • v 7. ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV).
      • v 8. ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV).
      • v 9. ročníku: telesná a športová výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), etická výchova (ETV), náboženská výchova (NAV), technika (TECH).

      Ostatné predmety budú hodnotené stupňom hodnotenia výborný až dostatočný.

      Podklady na hodnotenie počas mimoriadnej situácie vyučujúci získavajú z portfólií žiackych prác, ktoré tvoria riešené úlohy, cvičenia, samostatné praktické práce, projekty, ktoré žiaci predkladajú priebežne podľa pokynov vyučujúcich.

      U žiakov 1. ročníka bude hodnotenie aj ostatných predmetov formou slovného hodnotenia (veľmi dobré výsledky - dobré výsledky- uspokojivé výsledky, so slovným komentárom).

      Na záver školského roka: žiaden žiak nebude hodnotený stupňom nedostatočný.

      Vo výnimočných  prípadoch, kedy žiak 2. stupňa za obdobie pred prerušením vyučovania dosiahol neuspokojivé výsledky alebo bol hodnotený stupňom nedostatočný a zo subjektívnych príčin si neplnil požiadavky vyučovania na diaľku (počas samoštúdia si z dôvodu nezáujmu nerobil zadané úlohy – posudzuje sa zvlášť z každého predmetu) bude takémuto žiakovi určené  pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie z daného predmetu. Preskúšanie sa uskutoční najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada. 

      Preskúšanie alebo komisionálne skúšky rozhodnú o tom, či do vyššieho ročníka žiak postúpi alebo nie.

    • Oznam pre žiakov
     • Oznam pre žiakov

     • Milí žiaci,

      touto cestou by som vás chcela upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec.

      Keď sme pred mesiacom odchádzali zo školy a vyhlasovali prerušenie vyučovania v škole dohodli sme si pravidlá on-line vyučovania prostredníctvom internetovej žiackej knižky.  Málokto by vtedy povedal, že z dvoch týždňov bude možno 10 - 15 týždňov. Je to dlhá doba, náročná pre všetkých. Treba si však uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec. Toto obdobie nie je pre vás obdobím prázdnin, je to obdobie vyučovania, akurát v inej podobe, na akú sme boli doteraz zvyknutí.

      Mám spätnú väzbu od vyučujúcich a na základe toho viem, že sú na našej škole žiaci, ktorí každý deň poctivo plnia všetky zadané úlohy a zodpovedne ich posielajú svojim učiteľom. Týchto žiakov chválim aspoň takto na diaľku. SUPER a vydržte v tom.

      Ale je na našej škole skupina žiakov, ktorí nepochopili, že toto nie sú prázdniny. Neplníte si svoje povinnosti.  Asi sa spoliehate na vyhlásenie pána ministra školstva, že tento rok žiaci ,,neprepadnú“.  Treba si ale uvedomiť aj ďalšiu časť jeho vety ,,ak žiak zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, takémuto žiakovi je možné vo výnimočných prípadoch určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie“. Preskúšanie alebo komisionálne skúšky rozhodnú o tom, či do vyššieho ročníka žiak postúpi alebo nie. Preto vyzývam takýchto žiakov, aby  začali zodpovedne pristupovať k plneniu úloh  a k vyučovaniu, pretože v júni dostanete vysvedčenie.

      A pri žiakoch 2.stupňa výhovorka, že nemajú počítač alebo notebook neobstojí, nakoľko 99% z vás má mobily. Skúste ich použiť aj na niečo iné ako na chatovanie.

      Na záver prajem všetkým pevné zdravie a dúfam, že sa čoskoro všetci spolu stretneme!

      Iveta Bartoňková, riaditeľka školy

  • ANKETA