• Zápis prvákov pre školský rok 2020/2021
     • Zápis prvákov pre školský rok 2020/2021

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na obmedzenú možnosť komunikácie, nám dovoľte, aby sme Vám takouto formou podali informácie ohľadne zápisu Vášho dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021. Zápis budúcich prvákov prebehne neštandardne a v zmenenom termíne z dôvodu pandémie vírusu Covid-19.

      Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31. augusta 2020 (vrátane) dosiahnu vek 6 rokov (§ 19 zákona č. 245/2008 Z. Z., tzv. školský zákon), aj keď budete žiadať odklad školskej dochádzky. Svoje dieťa môžete zapísať iba na jednu základnú školu. Zápisu sa musia zúčastniť aj žiaci, ktorým bol v školskom roku 2019/2020 udelený odklad školskej dochádzky.

      Termín zápisu je od 15. apríla do 30. apríla 2020.

      Spôsob prihlasovania bude 2 spôsobmi :

      1. Elektronicky – na www.zs-benus.edupage.sk do 30.4.2020 Vám ponúkame možnosť vyplnenia ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY, ktorú nájdete na hornej lište našej webovej stránky. Po jej vyplnení a odoslaní je možná jej editácia (zapíšte si kód prihlášky). Ak v dotazníku uvediete svoj email, odošleme Vám na uvedenú emailovú adresu potvrdenie, že sme údaje dostali v poriadku. Vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky beriete zodpovednosť za pravdivosť údajov a dávate súhlas so spracovaním uvedených údajov pre potreby školy v súlade so zákonom č.18/2018 o osobných údajoch.
      2. Osobne - v prípade, že nemáte možnosť elektronicky komunikovať, môžete prísť zapísať Vaše dieťa do školy osobne s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení najneskôr do 30.apríla 2020. Dohodnite si s nami stretnutie na telefónnom čísle 0911976644.

      Prosíme, o využívanie možnosti elektronickej pošty. 

      Doklady posielané do školy elektronickou poštou nie je momentálne nutné, aby boli podpísané. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. (rozhodnutie MŠVVaŠ zo dňa 26. marca 2020).

      Prosíme rodičov, ktorí zvažujú odklad školskej dochádzky svojho dieťaťa, aby túto skutočnosť uviedli do poznámky formulára, ktorá sa nachádza v spodnej časti prihlášky.

      ĎAKUJEME za dôveru a tešíme sa na stretnutie s Vami.

       Vedenie Základnej školy Beňuš

    • Rodičom...
     • Rodičom...

     • Milí rodičia,

      v mene vedenia školy sa Vám chceme poďakovať za Vašu snahu, pomoc a čas pri riešení úloh, ktoré dennodenne zdolávate s vašimi deťmi v tejto neľahkej situácii. Uvedomujeme si, že nie je jednoduché zvládať domáce povinnosti, prácu, medzi tým úsmev  povzbudenie pre členov rodiny a úlohy vašich detí. Verím, že deti Vám to oplácajú svojou samostatnosťou a zodpovednosťou. Vašu podporu si veľmi vážime!

      Prosíme rodičov, aby pochopili, že všetci sme momentálne vo výnimočnej situácii, a preto sa každý snažíme podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia (pedagógov nevynímajúc). Žiadny elektronický kontakt nenahradí kvalitu tradičného vyučovania a nie každý predmet je možné elektronicky plnohodnotne nahradiť, pričom vo veľkej miere musíme zohľadňovať aj možnosti jednotlivých žiakov.

      Pomaly máme za sebou druhý týždeň on-line vyučovania. Výuka vďaka internetu funguje aj na diaľku cez Edupage, Messenger, emaily, vzdelávacie internetové stránky či YouTube. Držíme deťom palce, aby to zvládali a všetci sa tešíme, až bude toto obdobie za nami a my sa opäť uvidíme v našej škole. Nezabúdajte, pri problémoch sa stačí obrátiť na jedného z učiteľov. Vždy Vám radi pomôžu.

      Prosíme Vás o trpezlivosť a pochopenie. Robíme pre vaše deti, čo je v našich silách, aby boli s učivom v čo najväčšom možnom kontakte. V súčasnej mimoriadnej situácii je však prvoradé zdravie a dodržiavanie nariadení vlády SR. Všetko ostatné sa tomu musí podriadiť.

      Želám nám všetkým, aby nám energia vydržala až do konca!

    • www.ucimenadialku.sk
     • www.ucimenadialku.sk

     • V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka www.ucimenadialku.sk ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie. Na webovu stránku sa dostanete kliknutím na UČÍME NA DIAĽKU v hornom menu.

    • RTVS pomáha v čase nákazy
     • RTVS pomáha v čase nákazy

     • Na rozhlasovom webe Archív extra 

      sú zverejnené stovky rozprávok, rozhlasových hier, fíčrov, čítaní na pokračovanie, seriálov a relácií s pútavo spracovanými informáciami.

      Archív Extra prináša veľkú ponuku kráľovského rozhlasového žánru, ktorá zahŕňa pôvodné rozhlasové a dokumentárne hry, rozhlasové adaptácie či dramatizácie prozaických diel z produkcie Odboru literárno-dramatickej výroby RTVS. Najmenší sa môžu zabaviť pri rozhlasových rozprávkach či už tých moderných, ale aj ľudových,“ uvádza RTVS.

                                              Obsah je na webe dostupný zadarmo.

      Ďalší program ponúkajú i tri digitálne rádiá RTVS:

      • Rádio Litera prináša všetko dôležité o literatúre, jej tvorcoch, či originálny dramaturgický výber rozhlasových hier, fíčrov a rozhlasových pásiem z archívu RTVS.
      • Rádio Junior, určený pre najmenších, prináša bohatú ponuku rozprávok a detských programov.
      • Rádio Pyramída prináša výber toho najlepšieho z histórie rozhlasovej tvorby.
    • RTVS deťom - Školský klub
     • RTVS deťom - Školský klub

     • Keďže školy sú pre koronavírus zatvorené, RTVS pripravila interaktívnu reláciu Školský klub, ktorú vysiela o 9:15 na Dvojke. Zameraná je školákov 1.stupňa, od pondelka sa jej čas predĺži  do 10:45 a obsah bude rozšírený aj pre 2.stupeň.

      Školský klub bude od pondelka rozdelený do troch blokov pre 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník a 5. až 7.ročník. Jeden vysielací týždeň je organizovaný ako jeden školský deň - tak, ako deti v škole majú 5 hodín, tak bude aj v Školskom klube každý deň iný predmet. Celý koncept je postavený na prepájaní predmetov a ročníkov, aby aj súrodenci doma mohli spolupracovať a objavovať učivo. 

       

    • DEŇ UČITEĽOV – AKO HO NEPOZNÁME
     • DEŇ UČITEĽOV – AKO HO NEPOZNÁME

     • 28.marec je Deň učiteľov. 

      28. marec 2020 – Deň učiteľov, taký, aký ešte nepoznáme. Hoci sa prebúdzame do krásneho slnečného rána, slnko akosi menej hreje. Veľmi sa snaží, ale jeho teplo neprichádza, stojí za okennými tabuľami a márne sa pokúša dotknúť sa nás. A my stojíme ticho, nemo, smutno, lebo chýba.... dotyk, úsmev, pohladenie, stretnutie. Také bežné, všedné, často nedocenené. Až teraz pociťujeme tú veľkú silu a obrovskú vzácnosť bežných vecí. Stretnúť sa, a hoci i v zhone, dať si spolu kávu, prehodiť zopár slov... Je to až neskutočné, že sa to nedá, že sa to nemôže. Pusté ulice, prázdne dvory, pozatvárané domy. Také ticho, až to desí.  Aspoň ja to tak cítim a preto Vás chcem všetkých, milí kolegovia, pozdraviť. Pozdraviť,  dotknúť sa Vás všetkých milým slovom  a na diaľku vás objať.

      Deň učiteľov sa mi spája s našou súťažou „Hlas školy“. Verte, mnohí „naši speváčikovia“ sa veľmi snažili, chystali si piesne, cvičili si texty,  choreografie a neskutočne sa tešili. Pevne verím, že sa im to niekedy inokedy podarí, potešiť Vás krásnymi piesňami. Neuveriteľne chýbajú....ich piesne, džavot, smiech, ale i krik, či zvady. Proste chýbajú, deti, naši žiaci.

      Všetkých chcem v tento slávnostný deň pozdraviť, učiteľov a žiakov, rodičov a deti, držme sa v týchto nezvyčajných chvíľach a nech sa nás dotýkajú len pekné veci.

                                                                       Všetkých zo srdca pozdravuje pani učiteľka Zuzka

    • Aktuálne vyjadrenie ministra školstva
     • Aktuálne vyjadrenie ministra školstva

     • Na základe tlačovej besedy s ministrom školstva, ktorá sa konala dňa 24. marca 2020 o 12,30 hod. vám oznamujem, že vyučovanie je prerušené do odvolania.

      Testovanie žiakov 9.ročníkov je zrušené.

      Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v termíne od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020, bez prítomnosti detí. O presnom termíne a spôsobe zápisu vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky. Uprednostníme elektronickú formu zápisu.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020 a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 

      Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl. Prihlášky na talentové skúšky na dané školy už boli vyexpedované, teda o zmene termínov prijímacích skúšok Vás budú stredné školy informovať telefonicky, emailom alebo poštou. O ďalšom postupe Vás budeme  informovať cez web stránku školy.

      Minister školstva oslovil aj riaditeľa RTVS so žiadosťou, aby boli rozšírené vyučovacie programy vo verejnoprávnej televízii. Od budúceho týždňa by tak mala televízia (Dvojka) vysielať pre žiakov dlhšie – od 9.15 až do 11.00 hod.
      Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

       

       

       

    • Informácie
     • Informácie

     • Z preventívnych dôvodov proti šíreniu koronavírusu je od dnes 13.3.2020 škola zatvorená. Svoje služby nebude poskytovať ani ŠKD ani ŠJ ani SZUŠ. Od pondelka sú zatvorené všetky školy a školské zariadenia na Slovensku v zmysle prijatých opatrení krízovým štábom SR predbežne na dva týždnePre žiakov a zamestnancov platí dodržiavanie domácej karantény - odporúča sa vyhýbať davom a hromadným akciám, pretože by vás mohli nakaziť iní, ktorí ešte o svojom ochorení nevedia, zamedzíte tak šíreniu koronavírusu. 

      Nezamieňajme si domácu karanténu s prázdninami a dovolenkou, dodržujme prijaté opatrenia hlavného hygienika a krízového štábu SR! 

      Odporúčame rodičom, aby so svojimi deťmi nenavštevovali miesta, kde sa predpokladá vyššia koncentrácia ľudí, aby deti zotrvali v domácom prostredí a nestretávali sa spoločne v uzavretých priestoroch.

      Počas domácej karantény budú vyučujúci žiakom zadávať úlohy prostredníctvom internetovej žiackej knižky – e-learningovou formou, povinnosťou žiakov je venovať im pozornosť každý deň. Prosíme rodičov o spoluprácu a primeranú kontrolu.

      Naďalej sledujte informácie na webe školy a správach cez internetovú žiacku knižku od učiteľov Vašich žiakov.

     • Zatvorenie školy a ŠKD

     • Základná škola Beňuš v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a o vzdelávaní z dôvodu preventívnych opatrení na spomalenie šírenia Koronavírusu a ochorenia COVID-19 udeľuje 

      riaditeľské voľno všetkým žiakom základnej školy dňa 13. marca 2020.

      V prevádzke nebude ani školský klub detí, elokované pracovisko SZUŠ Polomka a školská jedáleň (žiaci budú automaticky vyhlásení zo stravy).
      Zamestnanci školy prídu do práce v zvyčajnej pracovnej dobe.

      Následne na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zatvárame dňa 16. marca 2020 na dobu 14 dní prevádzku základnej školy, vrátane školského klubu detí a elokovaného pracoviska SZUŠ, z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu.
      O ďalšom postupe budete informovaní na webovej stránke.
      Odporúčame rodičom, aby so svojimi deťmi nenavštevovali miesta, kde sa predpokladá vyššia koncentrácia ľudí, aby deti zotrvali  v domácom prostredí, prípadne v prírode a nestretávali sa spoločne v uzavretých priestoroch.

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom na situáciu Vás chceme ubezpečiť, že dodržiavame všetky usmernenia MŠ SR a nariadené hygienické opatrenia. Žiaci majú k dispozícii hygienické mydlá a umývacie prostriedky. Vymenili sme uteráky za jednorázové hygienické utierky rúk. Pani učiteľky  pravidelne upozorňujú  žiakov na dodržiavanie hygienických zásad a správne umývanie rúk. Dezinfikujeme kľučky, lavice aj podlahy. Ak by to bolo potrebné, včas Vám oznámime prerušenie výchovy a výučby. Nateraz rušíme hromadné akcie, výlety, exkurzie, kultúrne, športové a iné aktivity školy. Činnosť detí v krúžkoch ostáva nezmenená. 

      Žiakov vyzývame k pravidelnému umývaniu si rúk mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, nedotýkať sa úst, nosa a očí neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorázovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša.

      V zmysle nového usmernenia č.3 pripomíname všetkým osobám, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu obvodnému, v prípade žiaka detskému lekárovi a zostali v domácej izolácii na dobu 14 dní. V zmysle usmernení ďalej odporúčame všetkým žiakom a ich zákonným zástupcom kontrolovať si svoj zdravotný stav. V prípade, že  sa u vás objavia symptómy ako  zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, zostaňte doma, nechoďte na pohotovosť ani na infekčné oddelenie, nechoďte priamo k svojmu lekárovi, ale ho kontaktujte telefonicky, popíšte mu symptómy a riaďte sa jeho príkazmi.  

      Celé znenie usmernení nájdete nižšie.

       

    • Usmernenia MŠVVŠ SR k šíreniu koronavírusu
     • Usmernenia MŠVVŠ SR k šíreniu koronavírusu

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.

      Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva usmernenia k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.

      Pre zobrazenie celého usmernenia č. 2 kliknite SEM.
      Pre zobrazenie celého usmernenia č. 3 kliknite SEM.

    • Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo

     • V stredu 4. marca sa v Brezne uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Našu školu reprezentovali víťazi školského kola Emka Mišečková, Samko Lilko, Adelka Javorčíková, Jasnička Hrablayová, Jakub Gašperan, Dárius Ďuriš.
      Všetci postúpili do regionálneho kola v Banskej Bystrici. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • EXPERT GENIALITY SHOW
     • EXPERT GENIALITY SHOW

     • Expert geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl. V tomto školskom roku na 663 školách súťažilo 13 836 EXPERTOV.

      Z našej školy sa do súžaže zapojilo 10 žiakov 2. stupňa, pričom titul EXPERT, ktorý získava štvrtina najlepších v každom tematickom rebríčku, získali títo štyria žiaci:
      - Jasna Hrablayová (V. trieda) obsadila v téme Ako funguje svet 397. miesto, získala čestný titul EXPERT pre túto tému,
      - Lea Dolinská (VI. trieda) obsadila v téme Päť jazykov kultúry 16. miesto, získala čestný titul EXPERT pre túto tému a v téme Ako funguje svet 413. miesto, získala čestný titul EXPERT aj pre túto tému,
      - Oliver Kán (IX. trieda) obsadil v téme Góly, body, sekundy 24. miesto,
      získal čestný titul EXPERT pre túto tému.
      - Mário Gabriel Kerpčár (IX. trieda) obsadil v téme Góly, body, sekundy
      22. miesto, získal čestný titul EXPERT pre túto tému.
      GRATULUJEME!

       

    • Jeremy vyrástol z LOL
     • Jeremy vyrástol z LOL

     • Synagóga v Brezne sa 21. februára 2020  naplnila nielen milovníkmi a obdivovateľmi divadla a umenia, ale dopoludnia aj spolužiakmi predstaviteľa hlavnej úlohy v hre poľského autora Szymona Jachimeka Jeremy vyrástol z LOL. Predstavenie vzniklo spoluprácou Štúdia mladých pri DSJCH a LDO ZUŠ v Brezne.

      Siedmak Dárius Ďuriš ako Jeremy nám ukázal život pubertiaka, ktorý trávi hodiny s mobilom či pri počítači a hrá. Nielen svojim rovesníkom a spolužiakom nastavil zrkadlo, aby si uvedomili ako málo stačí na to, aby sa stali otrokmi modernej doby, sociálnych sietí a života online. Nešlo však len o to. Mali sme možnosť vidieť kompletné životy mladých ľudí s ich problémami a viacerými vážnymi situáciami. Dospievanie, prvé lásky, nepochopenie medzi rodičmi a tínedžermi, závislosť, choroba, priateľstvo, to všetko zažíva Jeremy a každý chalan v jeho veku. No a to, že všetko môže skončiť ako v rozprávke, kde dobro vždy zvíťazí nad zlom, ak sa priateľstvo a ľudská súdržnosť nevytratia z našich životov, sa potvrdilo aj v tomto predstavení. Je dobré uvedomiť si, že len spolu - s priateľmi, rodinou, vytrvalosťou a s ochotou pomôcť, sa dá bojovať proti hocikomu a hocičomu.
      FOTOALBUM

    • „ Veselý piatok...“
     • „ Veselý piatok...“

     • Január a február patria medzi mesiace, ktoré sa spájajú so spevom, tancom, zábavami, plesmi, či karnevalmi. Aký bol karneval  u nás? Na našej základnej škole sme tento školský rok dali karnevalu novú podobu. V piatok 21. februára 2020 sme sa učili v maskách. Naše triedy sa premenili na „veselé  kráľovstvá“. Objavili sa v nich postavičky od výmyslu sveta... princezné, princovia, Červené čiapočky, kráľovné noci, šašovia, piráti, Indiáni, poľovníci, fotografi, Pipi, zajkovia, mačičky, strašidlá a mnohé iné... všetky veľmi krásne a milé. Nezaháľali a nesklamali ani pani učiteľky. Svojich žiakov rozosmiali a isto i potešili, keď prišli na vyučovanie v maskách. Bolo to veselé. Chutné šišky cez veľkú prestávku a relácia žiakov z tanečno – dramatického krúžku podčiarkli fašiangový ráz tohto dňa. Bez súťaží, spevu a tanca by to nebolo ono, a tak „veselý piatok“ pokračoval v ŠKD. Po chutnom obede žiakov čakala Disco - zábava. Spievalo sa, súťažilo, tancovalo. Bolo fajn a hlavne veselo. Nečudo, že sa domov odchádzalo s dobrou náladou. O dobrú náladu sa postarali i nastávajúce voľné dni, naše jarné prázdniny. Určite sa na ne všetci tešili.

      Prežite ich milí žiaci, milí kolegovia v zdraví a radosti!

                                                                                                                pani učiteľka Zuzka

    • Vyhodnotenie školského kola súťaže H v i e z d o s l a v o v  K u b í n
     • Vyhodnotenie školského kola súťaže H v i e z d o s l a v o v K u b í n

     • „Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...“

      Vychádzajúc z týchto Hviezdoslavových slov sme mohli v našej škole prežiť chvíľky v objatí krásnej ľubozvučnej slovenčiny. Bolo to symbolické, veď február, konkrétne 21. február, je pripomínaný ako Medzinárodný deň materinského jazyka. Na stretnutí s krásnym slovom, jemnými básňami a zaujímavými prozaickými textami sa aj tentokrát zišli najlepší recitátori, víťazi triednych kôl postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Mladší spolužiaci z I. kategórie predniesli pripravené texty 13. februára  a recitujúci z ďalších dvoch kategórií nás potešili 18. februára 2020. Dovedna sa predstavilo 42 súťažiacich, väčšinou s kvalitnými prednesmi. Pozitívom je zvýšenie kvality a kvantity súťažiacich s prozaickými textami.
      Tešíme sa, že aj v dnešnej dobe sa ešte žiaci venujú literatúre a dokážu krásne prednášať rôzne texty. Ďakujeme za prípravu pani učiteľkám aj rodičom.
      VÝSLEDKOVÁ LISTINA

    • Pasovanie prváčikov za čitateľov školskej knižnice
     • Pasovanie prváčikov za čitateľov školskej knižnice

     • Vládne mesiac február a prváci už písmenká spájajú do slabík, slov a viet.
      Neboja sa popasovať nielen s vetami, ale začínajú čítať krátke básničky, rozprávočky a príbehy, z čoho majú veľkú radosť ich rodičia, pani učiteľky, ale hlavne malí usilovní prváčikovia.

      18. februára 2020 sme ich radosť znásobili, pretože sme ich slávnostne pasovali za čitateľov našej školskej knižnice. Od dnešného dňa si budú môcť vypožičať knihy z políc našej školskej knižnice.
      Predtým, ako im bol udelený pamätný list na tento deň však museli sľúbiť, že sa stanú vzornými čitateľmi školskej knižnice, že knihy budú milovať a s láskou ich opatrovať.
      Mne už len ostáva dúfať, že na svoj sľub prváčika – čitateľa školskej knižnice nezabudnú počas celej dochádzky v našej základnej škole.
      Prajem si, aby knihy nevymenili za počítače, tablety a mobilné telefóny. Nech sa našim 25 novým čitateľom knihy stanú vernými spoločníkmi vo chvíľach pohody, či nepohody a robia im len a len radosť.
      A na záver dovoľte, aby som do našej školskej knižnice, každú stredu v popoludňajších hodinách, pozvala vás všetkých. Malých, ba aj veľkých. Deti, aj dospelých.
      Nezabúdajte, ste vítaní, veď vás čakajú plné knižné police.
      S pozdravom vaša školská knihovníčka

    • Lyžiarsky výcvik – Snowpark Lučivná 2020
     • Lyžiarsky výcvik – Snowpark Lučivná 2020

     • Po roku opäť žiaci 7. ročníka, pod vedením inštruktorov a pedagógov, zavítali do lyžiarskeho strediska  Snowpark Lučivná. Od 3.februára do 7.februára 2020 absolvovali základný lyžiarsky výcvik. Privítalo nás zamračené a upršané prostredie kraja pod Tatrami. Na nádherný panoramatický výhľad na Vysoké Tatry sme mohli zabudnúť a trpezlivo si počkať. Dva dni pršalo a my sme sa obávali, či sneh úplne nezmizne. Dva dni sme prežili s náhradným programom – súťažami družstiev a výletom. Výletom, ktorý sa dá zrealizovať i v zlom počasí. Navštívili TrickLandiu v Starom Smokovci a Poliankovo v Tatranskej Polianke. Výlety a návštevy galérií boli výborné, ale my sme sa chceli lyžovať!

      Tretí deň – streda – nám to konečne dopriala. Nový deň bol obdarený nádherným počasím. Slnko prenikalo oknami do izieb kaštieľa,  prebudili nás jeho lúče a slnečné lúče pohládzali i majestátne tatranské štíty, ale  najmä  našu dušu. Vynorili sa pred nami Vysoké Tatry v svojej plnej paráde. Nádherný obraz. Stačilo len otvoriť oči dokorán, ticho stáť a pozerať. Celý deň sme strávili na perfektne upravenom kopci. Lyžovanie pokračovalo ešte nasledujúce dva dni a ukončené bolo lyžiarskymi pretekmi.

      Lyžiarske preteky sú neodmysliteľnou súčasťou lyžiarskeho výcviku. I tento rok si zmerali medzi sebou sily a lyžiarske schopnosti naši žiaci. Súťažili medzi sebou:

      LYŽIARIskupina A - žiaci, ktorí už mali  bohatšie skúsenosti s lyžovaním.

      LYŽIARI – skupina B – žiaci, ktorí mali skúsenosti s lyžovaním,  i keď nepatrné (stáli na lyžiach, boli sa už lyžovať, boli  na vleku...).

      Treťou skupinou boli  NELYŽIARI – žiaci, ktorí stáli, chodili na lyžiach prvýkrát, teda nemali žiadne skúsenosti s lyžovaním.  Nepretekali všetci. Prečo?

      Nelyžiari sa mali možnosť rozhodnúť. Pre počasie, ktoré nám doprialo stráviť pobyt na svahu len tri dni, to táto skupina mala najťažšie a tak sa pretekov zúčastnili len tí najodvážnejší. Napokon sa odvážili traja. Všetci „pretekári“ to zvládli na jednotku, mnohí prekonali svoje schopnosti a strach, za čo im patrí veľká pochvala.  Výsledky si môžete pozrieť  v priložených tabuľkách.

      Gratulujeme a veríme, že lyže nezostanú stáť v kúte, ale ich celú zimu poriadne využijete. Lyžovanie  a zážitky spojené s ním  sú nádherné.

      Želáme Vám veľa nalyžovaných kilometrov.

      VÝSLEDKOVÁ LISTINA

      Vaši inštruktori a pedagógovia

       

  • ANKETA