• Zatvorenie školy a ŠKD

     • Základná škola Beňuš v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a o vzdelávaní z dôvodu preventívnych opatrení na spomalenie šírenia Koronavírusu a ochorenia COVID-19 udeľuje 

      riaditeľské voľno všetkým žiakom základnej školy dňa 13. marca 2020.

      V prevádzke nebude ani školský klub detí, elokované pracovisko SZUŠ Polomka a školská jedáleň (žiaci budú automaticky vyhlásení zo stravy).
      Zamestnanci školy prídu do práce v zvyčajnej pracovnej dobe.

      Následne na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zatvárame dňa 16. marca 2020 na dobu 14 dní prevádzku základnej školy, vrátane školského klubu detí a elokovaného pracoviska SZUŠ, z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu.
      O ďalšom postupe budete informovaní na webovej stránke.
      Odporúčame rodičom, aby so svojimi deťmi nenavštevovali miesta, kde sa predpokladá vyššia koncentrácia ľudí, aby deti zotrvali  v domácom prostredí, prípadne v prírode a nestretávali sa spoločne v uzavretých priestoroch.

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom na situáciu Vás chceme ubezpečiť, že dodržiavame všetky usmernenia MŠ SR a nariadené hygienické opatrenia. Žiaci majú k dispozícii hygienické mydlá a umývacie prostriedky. Vymenili sme uteráky za jednorázové hygienické utierky rúk. Pani učiteľky  pravidelne upozorňujú  žiakov na dodržiavanie hygienických zásad a správne umývanie rúk. Dezinfikujeme kľučky, lavice aj podlahy. Ak by to bolo potrebné, včas Vám oznámime prerušenie výchovy a výučby. Nateraz rušíme hromadné akcie, výlety, exkurzie, kultúrne, športové a iné aktivity školy. Činnosť detí v krúžkoch ostáva nezmenená. 

      Žiakov vyzývame k pravidelnému umývaniu si rúk mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, nedotýkať sa úst, nosa a očí neumytými rukami, pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorázovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša.

      V zmysle nového usmernenia č.3 pripomíname všetkým osobám, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu obvodnému, v prípade žiaka detskému lekárovi a zostali v domácej izolácii na dobu 14 dní. V zmysle usmernení ďalej odporúčame všetkým žiakom a ich zákonným zástupcom kontrolovať si svoj zdravotný stav. V prípade, že  sa u vás objavia symptómy ako  zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, zostaňte doma, nechoďte na pohotovosť ani na infekčné oddelenie, nechoďte priamo k svojmu lekárovi, ale ho kontaktujte telefonicky, popíšte mu symptómy a riaďte sa jeho príkazmi.  

      Celé znenie usmernení nájdete nižšie.

       

    • Usmernenia MŠVVŠ SR k šíreniu koronavírusu
     • Usmernenia MŠVVŠ SR k šíreniu koronavírusu

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.

      Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva usmernenia k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.

      Pre zobrazenie celého usmernenia č. 2 kliknite SEM.
      Pre zobrazenie celého usmernenia č. 3 kliknite SEM.

    • Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo

     • V stredu 4. marca sa v Brezne uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Našu školu reprezentovali víťazi školského kola Emka Mišečková, Samko Lilko, Adelka Javorčíková, Jasnička Hrablayová, Jakub Gašperan, Dárius Ďuriš.
      Všetci postúpili do regionálneho kola v Banskej Bystrici. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • EXPERT GENIALITY SHOW
     • EXPERT GENIALITY SHOW

     • Expert geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl. V tomto školskom roku na 663 školách súťažilo 13 836 EXPERTOV.

      Z našej školy sa do súžaže zapojilo 10 žiakov 2. stupňa, pričom titul EXPERT, ktorý získava štvrtina najlepších v každom tematickom rebríčku, získali títo štyria žiaci:
      - Jasna Hrablayová (V. trieda) obsadila v téme Ako funguje svet 397. miesto, získala čestný titul EXPERT pre túto tému,
      - Lea Dolinská (VI. trieda) obsadila v téme Päť jazykov kultúry 16. miesto, získala čestný titul EXPERT pre túto tému a v téme Ako funguje svet 413. miesto, získala čestný titul EXPERT aj pre túto tému,
      - Oliver Kán (IX. trieda) obsadil v téme Góly, body, sekundy 24. miesto,
      získal čestný titul EXPERT pre túto tému.
      - Mário Gabriel Kerpčár (IX. trieda) obsadil v téme Góly, body, sekundy
      22. miesto, získal čestný titul EXPERT pre túto tému.
      GRATULUJEME!

       

    • Jeremy vyrástol z LOL
     • Jeremy vyrástol z LOL

     • Synagóga v Brezne sa 21. februára 2020  naplnila nielen milovníkmi a obdivovateľmi divadla a umenia, ale dopoludnia aj spolužiakmi predstaviteľa hlavnej úlohy v hre poľského autora Szymona Jachimeka Jeremy vyrástol z LOL. Predstavenie vzniklo spoluprácou Štúdia mladých pri DSJCH a LDO ZUŠ v Brezne.

      Siedmak Dárius Ďuriš ako Jeremy nám ukázal život pubertiaka, ktorý trávi hodiny s mobilom či pri počítači a hrá. Nielen svojim rovesníkom a spolužiakom nastavil zrkadlo, aby si uvedomili ako málo stačí na to, aby sa stali otrokmi modernej doby, sociálnych sietí a života online. Nešlo však len o to. Mali sme možnosť vidieť kompletné životy mladých ľudí s ich problémami a viacerými vážnymi situáciami. Dospievanie, prvé lásky, nepochopenie medzi rodičmi a tínedžermi, závislosť, choroba, priateľstvo, to všetko zažíva Jeremy a každý chalan v jeho veku. No a to, že všetko môže skončiť ako v rozprávke, kde dobro vždy zvíťazí nad zlom, ak sa priateľstvo a ľudská súdržnosť nevytratia z našich životov, sa potvrdilo aj v tomto predstavení. Je dobré uvedomiť si, že len spolu - s priateľmi, rodinou, vytrvalosťou a s ochotou pomôcť, sa dá bojovať proti hocikomu a hocičomu.
      FOTOALBUM

    • „ Veselý piatok...“
     • „ Veselý piatok...“

     • Január a február patria medzi mesiace, ktoré sa spájajú so spevom, tancom, zábavami, plesmi, či karnevalmi. Aký bol karneval  u nás? Na našej základnej škole sme tento školský rok dali karnevalu novú podobu. V piatok 21. februára 2020 sme sa učili v maskách. Naše triedy sa premenili na „veselé  kráľovstvá“. Objavili sa v nich postavičky od výmyslu sveta... princezné, princovia, Červené čiapočky, kráľovné noci, šašovia, piráti, Indiáni, poľovníci, fotografi, Pipi, zajkovia, mačičky, strašidlá a mnohé iné... všetky veľmi krásne a milé. Nezaháľali a nesklamali ani pani učiteľky. Svojich žiakov rozosmiali a isto i potešili, keď prišli na vyučovanie v maskách. Bolo to veselé. Chutné šišky cez veľkú prestávku a relácia žiakov z tanečno – dramatického krúžku podčiarkli fašiangový ráz tohto dňa. Bez súťaží, spevu a tanca by to nebolo ono, a tak „veselý piatok“ pokračoval v ŠKD. Po chutnom obede žiakov čakala Disco - zábava. Spievalo sa, súťažilo, tancovalo. Bolo fajn a hlavne veselo. Nečudo, že sa domov odchádzalo s dobrou náladou. O dobrú náladu sa postarali i nastávajúce voľné dni, naše jarné prázdniny. Určite sa na ne všetci tešili.

      Prežite ich milí žiaci, milí kolegovia v zdraví a radosti!

                                                                                                                pani učiteľka Zuzka

    • Vyhodnotenie školského kola súťaže H v i e z d o s l a v o v  K u b í n
     • Vyhodnotenie školského kola súťaže H v i e z d o s l a v o v K u b í n

     • „Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...“

      Vychádzajúc z týchto Hviezdoslavových slov sme mohli v našej škole prežiť chvíľky v objatí krásnej ľubozvučnej slovenčiny. Bolo to symbolické, veď február, konkrétne 21. február, je pripomínaný ako Medzinárodný deň materinského jazyka. Na stretnutí s krásnym slovom, jemnými básňami a zaujímavými prozaickými textami sa aj tentokrát zišli najlepší recitátori, víťazi triednych kôl postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Mladší spolužiaci z I. kategórie predniesli pripravené texty 13. februára  a recitujúci z ďalších dvoch kategórií nás potešili 18. februára 2020. Dovedna sa predstavilo 42 súťažiacich, väčšinou s kvalitnými prednesmi. Pozitívom je zvýšenie kvality a kvantity súťažiacich s prozaickými textami.
      Tešíme sa, že aj v dnešnej dobe sa ešte žiaci venujú literatúre a dokážu krásne prednášať rôzne texty. Ďakujeme za prípravu pani učiteľkám aj rodičom.
      VÝSLEDKOVÁ LISTINA

    • Pasovanie prváčikov za čitateľov školskej knižnice
     • Pasovanie prváčikov za čitateľov školskej knižnice

     • Vládne mesiac február a prváci už písmenká spájajú do slabík, slov a viet.
      Neboja sa popasovať nielen s vetami, ale začínajú čítať krátke básničky, rozprávočky a príbehy, z čoho majú veľkú radosť ich rodičia, pani učiteľky, ale hlavne malí usilovní prváčikovia.

      18. februára 2020 sme ich radosť znásobili, pretože sme ich slávnostne pasovali za čitateľov našej školskej knižnice. Od dnešného dňa si budú môcť vypožičať knihy z políc našej školskej knižnice.
      Predtým, ako im bol udelený pamätný list na tento deň však museli sľúbiť, že sa stanú vzornými čitateľmi školskej knižnice, že knihy budú milovať a s láskou ich opatrovať.
      Mne už len ostáva dúfať, že na svoj sľub prváčika – čitateľa školskej knižnice nezabudnú počas celej dochádzky v našej základnej škole.
      Prajem si, aby knihy nevymenili za počítače, tablety a mobilné telefóny. Nech sa našim 25 novým čitateľom knihy stanú vernými spoločníkmi vo chvíľach pohody, či nepohody a robia im len a len radosť.
      A na záver dovoľte, aby som do našej školskej knižnice, každú stredu v popoludňajších hodinách, pozvala vás všetkých. Malých, ba aj veľkých. Deti, aj dospelých.
      Nezabúdajte, ste vítaní, veď vás čakajú plné knižné police.
      S pozdravom vaša školská knihovníčka

    • Lyžiarsky výcvik – Snowpark Lučivná 2020
     • Lyžiarsky výcvik – Snowpark Lučivná 2020

     • Po roku opäť žiaci 7. ročníka, pod vedením inštruktorov a pedagógov, zavítali do lyžiarskeho strediska  Snowpark Lučivná. Od 3.februára do 7.februára 2020 absolvovali základný lyžiarsky výcvik. Privítalo nás zamračené a upršané prostredie kraja pod Tatrami. Na nádherný panoramatický výhľad na Vysoké Tatry sme mohli zabudnúť a trpezlivo si počkať. Dva dni pršalo a my sme sa obávali, či sneh úplne nezmizne. Dva dni sme prežili s náhradným programom – súťažami družstiev a výletom. Výletom, ktorý sa dá zrealizovať i v zlom počasí. Navštívili TrickLandiu v Starom Smokovci a Poliankovo v Tatranskej Polianke. Výlety a návštevy galérií boli výborné, ale my sme sa chceli lyžovať!

      Tretí deň – streda – nám to konečne dopriala. Nový deň bol obdarený nádherným počasím. Slnko prenikalo oknami do izieb kaštieľa,  prebudili nás jeho lúče a slnečné lúče pohládzali i majestátne tatranské štíty, ale  najmä  našu dušu. Vynorili sa pred nami Vysoké Tatry v svojej plnej paráde. Nádherný obraz. Stačilo len otvoriť oči dokorán, ticho stáť a pozerať. Celý deň sme strávili na perfektne upravenom kopci. Lyžovanie pokračovalo ešte nasledujúce dva dni a ukončené bolo lyžiarskymi pretekmi.

      Lyžiarske preteky sú neodmysliteľnou súčasťou lyžiarskeho výcviku. I tento rok si zmerali medzi sebou sily a lyžiarske schopnosti naši žiaci. Súťažili medzi sebou:

      LYŽIARIskupina A - žiaci, ktorí už mali  bohatšie skúsenosti s lyžovaním.

      LYŽIARI – skupina B – žiaci, ktorí mali skúsenosti s lyžovaním,  i keď nepatrné (stáli na lyžiach, boli sa už lyžovať, boli  na vleku...).

      Treťou skupinou boli  NELYŽIARI – žiaci, ktorí stáli, chodili na lyžiach prvýkrát, teda nemali žiadne skúsenosti s lyžovaním.  Nepretekali všetci. Prečo?

      Nelyžiari sa mali možnosť rozhodnúť. Pre počasie, ktoré nám doprialo stráviť pobyt na svahu len tri dni, to táto skupina mala najťažšie a tak sa pretekov zúčastnili len tí najodvážnejší. Napokon sa odvážili traja. Všetci „pretekári“ to zvládli na jednotku, mnohí prekonali svoje schopnosti a strach, za čo im patrí veľká pochvala.  Výsledky si môžete pozrieť  v priložených tabuľkách.

      Gratulujeme a veríme, že lyže nezostanú stáť v kúte, ale ich celú zimu poriadne využijete. Lyžovanie  a zážitky spojené s ním  sú nádherné.

      Želáme Vám veľa nalyžovaných kilometrov.

      VÝSLEDKOVÁ LISTINA

      Vaši inštruktori a pedagógovia

       

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • V novembri a v decembri mali žiaci 5. a 9. ročníka možnosť riešiť domáce kolo matematickej olympiády. Traja zo zapojených žiakov sa stali jeho úspešnými riešiteľmi a postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo 29.01.2020 v CVČ v Brezne.

      Mário Gabriel Kerpčár sa ho však nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Našim piatakom sa v ňom však veľmi darilo a obidvaja sa stali úspešnými riešiteľmi. Jasnička Hrablayová skončila na krásnom druhom mieste s celkovým počtom bodov 12 a Janko Fábry bol štvrtý s deviatimi bodmi.
      Po niekoľkých rokoch má opäť aj Beňuš tie najlepšie matematické hlavičky na Horehroní. Gratulujeme!
      p. uč. Lilková
      VÝSLEDKOVÁ LISTINA

    • Všetkovedko 2019/2020
     • Všetkovedko 2019/2020

     • 28. novembra sa niektorí žiaci našej školy zapojili do dobrovoľnej súťaže Všetkovedko.
      Bol to 11. ročník tejto súťaže a zúčastnilo sa ho  21 636 slovenských žiakov. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci 2. – 4. ročníka. Z našej školy sa zapojilo 18 žiakov.

      Súťažilo sa v troch samostatných kategóriách:

      • v kategórii VŠETKOVEDKO 2 súťažili druháci
      • v kategórii VŠETKOVEDKO 3 súťažili tretiaci
      • v kategórii VŠETKOVEDKO 4 súťažili štvrtáci

      Tretiaci a štvrtáci mali 40 minút na zodpovedanie 30 otázok. Druháci za 40 minút odpovedali na 24 otázok. Pri každej otázke si mali možnosť vybrať jednu zo štyroch ponúkaných odpovedí. Otázky boli zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli – prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. 

      Ako to dopadlo?

      Všetkovedko 2

      Počet zapojených : 8

      Najúspešnejší žiaci, ktorí získali titul Všetkovedko:

      Zojka Gašperanová - 119 bodov

      Miško Vigoda - 119 bodov

      Všetkovedko 3

      Počet zapojených : 6

      Najúspešnejší žiaci, ktorí získali titul Všetkovedko :

      Alžbetka Gažurová - 188 bodov

      Borisko Baran - 177 bodov

      Kristínka Čopjanová - 174 bodov

      Žiačka Alžbetka Gažurová okrem titulu Všetkovedko, získala aj titul Všetkovedko školy, čo znamená, že získala najvyšší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy.

      GRATULUJEME TI ALŽBETKA!

      Všetkovedko 4

      Počet zapojených : 4

      Najúspešnejší žiaci, ktorí získali titul Všetkovedko:

      Samko Lilko - 163 bodov

      Maťko Vigoda - 143 bodov

      Karinka Orságová - 140 bodov

      Všetkým úspešným žiakom srdečne gratulujeme!

      Gratulujeme aj žiakom, ktorí neboli v tomto ročníku súťaže úspešní, pretože získali nové skúsenosti a rozšírili si svoj obzor.

    • Šaliansky Maťko, okresné kolo
     • Šaliansky Maťko, okresné kolo

     • Vo štvrtok 23. januára sa v Centre voľného času v Brezne konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

      Víťazi školského kola Ema Mišečková, Jasna Hrablayová a Jakub Gašperan sa nezľakli početnej a kvalitou takmer vyrovnanej konkurencie a v príjemnej atmosfére podujatia predniesli svoje texty. Ich vystúpenie porotu zaujalo natoľko, že Ema Mišečková i Jakub Gašperan obsadili vo svojej kategórii krásne 3. miesto. Jasna Hrablayová vo svojej kategórii zvíťazila a vyslúžila si postup do krajského kola súťaže. Našim úspešným žiakom srdečne blahoželáme a Jasničke držíme palce i v ďalšom kole.

     • Hlasovanie

     • Milí rodičia, žiaci a priaznivci školy,

      chceme Vás poprosiť o zahlasovanie vo výtvarnej súťaži Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2019/2020, v ktorej naša žiačka Andrejka Macuľová postúpila do celoslovenského kola. Internetové hlasovanie je už spustené, stačí cez facebook dať like práci Andrejky na nasledovnom linku:

      https://www.facebook.com/civilnaochrana112/photos/a.1219501101587456/1219503204920579/?type=3&theater

      Hlasovanie bude ukončené o 12:00 - 24. januára 2020. Slávnostné a oficiálne vyhodnotenie národného kola a internetového hlasovania bude 11.februára 2020 v deň Európskeho čísla tiesňového volania 112.

      Vopred ďakujem!

    • Oznam
     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni, že od mesiaca január 2020 je možné režijné náklady vo výške 4 € za mesiac na žiaka:

      uhrádzať priebežne mesačne v hotovosti (4 €) ako doteraz

      alebo

      uhradiť naraz v januári v hotovosti za zvyšných 6 mesiacov tohto školského roka (24 €).

       

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • FOTOALBUM
      Poslednú predvianočnú stredu hostila naša školská knižnica Šalianskeho Maťka. Žiaci sa na jeho príchod poctivo pripravili. Prednesom krásnych slovenských povestí potešili prítomné pani učiteľky, spolužiačky i spolužiakov. Vybrať tých najlepších nebolo veru jednoduché, pretože každý súťažiaci vložil do svojho prednesu to najlepšie zo seba. Porota sa ale nakoniec rozhodla:

      1. kategória – žiaci 2. a 3. ročníka
      1.miesto: Ema Mišečková, (3. ročník)
      2. miesto: Zoja Gašperanová ( ročník)
      3. miesto: Zina Hrablayová ( ročník)
      2. kategória – žiaci 4. a 5. ročníka
      1. miesto: Jasna Hrablayová (5. ročník)
      2. miesto: Matej Vigoda (4. ročník)
      3. miesto: Andrea Macuľová (4. ročník)
      3.kategória – žiaci 6. a 7. ročníka
      1. miesto – Jakub Gašperan (7. ročník)
      2. miesto – Dárius Ďuriš (7. ročník)
      3. miesto – porota neudelila
      Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať na okresnom kole tejto súťaže v Brezne, ktoré sa uskutoční v januári 2020.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • V dňoch 10. a 11. decembra 2019 sa konalo školské kolo už 41. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Tejto postupovej súťaže jednotlivcov v šiestich kategóriách sa zúčastnilo 32 žiakov.

      V porovnaní s minulým rokom sme však mali menej úspešných riešiteľov. Päť žiakov z prvého stupňa a dvaja žiaci z druhého stupňa v priebehu 60 minút vyriešili minimálne desať matematických úloh z pätnástich a získali tak aj bonifikáciu za čas. Najvyšší počet dosiahnutých bodov (13) za vyriešené príklady zo všetkých súťažiacich získali tretiačka Alžbeta Gažúrová (bonifikácia za čas bola 10 bodov) a štvrták Matej Vigoda (9 bonusových bodov za čas). Druhý najvyšší počet bodov za vyriešené úlohy (12 bodov + 10 bodov za čas) mala Zinka Hrablayová zo 4. ročníka. Celkovo tretí najvyšší počet bodov (11 bodov + 9 bodov za čas) dosiahol Matúš Bubelíny zo 4. triedy. Ešte traja žiaci – štvrták Samuel Lilko, piatačka Jasna Hrablayová a šiestačka Lea Dolinská sa stali úspešnými riešiteľmi s desiatimi bodmi aj časovou bonifikáciou. Podrobnejšie výsledky a umiestnenie v jednotlivých kategóriách je uvedené v tabuľkách nižšie a žiaci si ich tiež môžu pozrieť na nástenke.
      Všetkým veľmi pekne ďakujem za účasť a za to, že sa popasovali s náročnými matematickými príkladmi. Úspešným riešiteľom gratulujem a prajem im veľa šťastia v okresnom kole. 
      Lilková
      VÝSLEDKOVÁ LISTINA

  • ANKETA