• Vyučovanie od 1. marca 2021
     • Vyučovanie od 1. marca 2021

     • Vážení rodičia,

      od pondelka 1. marca 2021 sa žiaci 1. stupňa naďalej budú vzdelávať prezenčne v budove školy a žiaci 2.stupňa budú pokračovať v dištančnom online vzdelávaní podľa platného rozvrhu hodín.

      Pri nástupe žiaka 1. stupňa do školy je nutné znova odovzdať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho antigénového alebo PCR testu aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti nie staršieho ako 7 dní. 
      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:
      - si môžete vytlačiť a vypísať s dátumom 01.03.2021 (tlačivo si stiahnete kliknutím na jeho názov)
      - alebo ho môže zákonný zástupca žiaka z rodičovského konta na EduPage elektronicky podať podľa Návodu na podanie vyhlásenia s dátumom 01.03.2021 (návod si otvoríte kliknutím na jeho názov), zároveň môže priložiť fotografiu platného negatívneho testu.

      Poprosíme rodičov, aby čestné vyhlásenia odovzdávali v elektronickej forme (ak je to možné), fotografiu platného testu môžete priložiť ako prílohu alebo stačí predložiť platný test k nahliadnutiu ráno pri nástupe dieťaťa do školy. 

      Každé dieťa musí mať pri vstupe do školy minimálne 2 rúška.

      Činnosť ŠKD bude pokračovať v pôvodnom režime od 6,40 hod. do 15,40 hod. Deti stravujúce sa v školskej jedálni sú automaticky prihlásené na stravu. Ak nemáte záujem o stravovanie, dieťa je potrebné odhlásiť.

      Prosím, prečítajte si pozorne nasledujúci dokument:
      Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa.

      Vedenie školy

    • 2 % z dane
     • 2 % z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,
      obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 v prospech Rodičovského združenia Hron založeného pri Základnej škole Beňuš.

      Všetky finančné prostriedky, ktoré občianske združenie touto formou získa, budú použité pre Vaše deti, žiakov našej školy, pri skvalitňovaní ich výchovy a vzdelávania.
      V prípade, ak sa rozhodnete touto formou pomôcť, je potrebné postupovať podľa pokynov, ktoré nájdete v hornom menu v časti 2 % z dane.

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

     • Pytagoriáda je matematická súťaž pre žiakov tretieho až ôsmeho ročníka, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.  V tomto školskom roku sa aj táto súťaž konala netradične. Spolu 38 prihlásených žiakov našej školy si vyskúšalo jej on-line formu.
      Úspešnými riešiteľmi školského kola sa stali:
      Michal VigodaNina Nimmerfollová z 3. ročníka;
      Boris Baran, Samuel MikovínyAlžbeta Gažúrová zo 4. ročníka;
      Matej Vigoda, Samuel LilkoSilvia Libičová z 5. ročníka;
      Samuel Adam Kerpčár, Filip Kán, Lujza Anna PôbišováJasna Hrablayová zo 6. ročníka
      a Dárius Ďuriš z 8. ročníka.

      Vďaka výborným výsledkom v školskom kole si zabezpečili postup do kola okresného, ktoré sa bude konať v apríli.

      Gratulujeme!

      Kompletné výsledky školského kola si môžete prezrieť TU.

    • Organizácia vyučovania po jarných prázdninách
     • Organizácia vyučovania po jarných prázdninách

     • Vážení rodičia, po skončení jarných prázdnin pre žiakov, teda od pondelka 22. februára 2021, sa budú žiaci 1. stupňa vzdelávať prezenčne v budove školy a žiaci 2. stupňa budú pokračovať v dištančnom online vzdelávaní podľa platného rozvrhu hodín.

      Pri nástupe žiaka 1. stupňa do školy je nutné znova odovzdať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho antigénového alebo PCR testu aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti nie staršieho ako 7 dní. 
      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:
      - si môžete vytlačiť a vypísať s dátumom 22.2.2021 
      (tlačivo si stiahnete kliknutím na jeho názov)
      - alebo ho môže zákonný zástupca žiaka z rodičovského konta na EduPage elektronicky podať podľa Návodu na podanie vyhlásenia s dátumom 22.2.2021 (návod si otvoríte kliknutím na jeho názov), zároveň môže priložiť fotografiu platného negatívneho testu.

      Každé dieťa musí mať pri vstupe do školy minimálne 2 rúška.

      Testovanie sa uskutoční v sobotu 20. februára 2021 od 8,00 hod. do 17,00 hod. v Dome smútku v Beňuši. Zákonní zástupcovia však môžu využiť ktorékoľvek testovacie odberové miesto. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď už dosiahli vek 10 rokov. 

      Od 22. februára 2021 bude zabezpečená aj činnosť ŠKD v pôvodnom režime od 6,40 hod. do 15,40 hod. Deti stravujúce sa v školskej jedálni sú automaticky prihlásené na stravu. Ak nemáte záujem o stravovanie, dieťa je potrebné odhlásiť.

      Prosím, prečítajte si pozorne nasledujúci dokument:
      Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa.

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Jarné prázdniny pre žiakov sa začínajú v pondelok 15. februára 2021 a končia v piatok 19. februára 2021.

      Vyučovanie po prázdninách začne opäť v pondelok 22. februára 2021.

      O podmienkach nástupu žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie vás budeme včas informovať.

    • Okresné kolo Matematickej olympiády
     • Okresné kolo Matematickej olympiády

     • Matematická olympiáda je najstaršia súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorá vznikla v roku 1951. Pri jej zrode stál vynikajúci český matematik svetového mena akademik Eduard ČECH a významný slovenský matematik akademik Jur HRONEC. Tento rok prebieha už jej 70. ročník.

      27.01.2021 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Matematická olympiáda pre kategórie Z5 a Z9 netradične - dištančnou formou. Zúčastnili sa ho dvaja žiaci našej školy z piateho ročníka – Matej Vigoda a Samuel Lilko. Pre oboch to bola v tejto súťaži premiéra, no aj napriek tomu sa obaja stali úspešnými riešiteľmi. S náročnými úlohami okresného kola sa popasovalo spolu 9 žiakov. Plný počet bodov z celkového počtu 18 dosiahli dvaja žiaci a jedným z nich bol aj náš Maťko a obsadil tak 1. – 2. miesto. Samka od tretieho miesta delil len jeden bod. Takže s trinástimi bodmi skončil spolu s ďalšími dvomi riešiteľmi na 4. – 6. mieste.

      Chlapcom srdečne gratulujeme a prajeme im veľa chuti do zdolávania ďalších matematických úloh a súťaží.

      P. uč. Lilková

    • Oznam vedúcej školskej jedálne
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vedúca školskej jedálne žiada zákonných zástupcov žiakov 1.stupňa ZŠ Beňuš, ktorí nastúpili do školy po ukončení dištančného vzdelávania a stravujú sa v školskej jedálni o úhradu režijných nákladov v sume 4 € na mesiac. Poplatok za mesiac február 2021 uhraďte do piatku 12.2.2021.

      Režijné náklady je možné zaplatiť aj za viacej mesiacov naraz, resp. do konca školského roka.

       

       

    • Organizačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov 1. – 4.ročníka ZŠ Beňuš od 8.februára 2021:
     • Organizačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov 1. – 4.ročníka ZŠ Beňuš od 8.februára 2021:

     • Na základe zistenia predbežného záujmu prejavilo záujem o nástup do školy 75 žiakov 1.stupňa z celkového počtu 77.

      Školská dochádzka

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude môcť zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

      • im bola nariadená karanténa/izolácia,
      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

       

      Príchod do školy - ranný filter, denný filter

      • Nástup všetkých žiakov 1. stupňa je bez testu.
      • Dňa 8.februára 2021 každé dieťa odovzdá „ČESTNÉ VYHLÁSENIE“, že jeden z rodičov má negatívny test , nie starší ako 7 dní, ktorý prinesie pri nástupe k nahliadnutiu, resp. ho pošlú cez Edupage. Ak rodič v posledných 90 dňoch prekonal ochorenie COVID-19, je potrebné priniesť k nahliadnutiu platné potvrdenie od lekára o prekonaní choroby. Rodič si musí sledovať, kedy mu uplynie platnosť testu a vždy znova po 7 dňoch posielať nové ČESTNÉ VYHLÁSENIE, inak nemôže dieťa zostať v škole. Je možné, že frekvencia platnosti testu sa bude predlžovať.
      • Bez tohto Vyhlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do budovy.
      • Vstup do školy je len s rúškom, náhradné rúško v taške, prípadne respirátor, štíty nie sú povolené.
      • Dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného alebo iného ochorenia.
      • Žiaci budú prichádzať do školy medzi 7,40 hod. a 8,00 hod. Žiaci navštevujúci ranný  ŠKD prichádzajú do školy v čase od 6,40 hod. do 7,30 hod. Odprevádzajúci rodič nevstupuje do budovy školy. Aj pri stretnutiach rodičov pred školou odporúčame dodržiavať bezpečné vzdialenosti.
      • Žiakovi/žiačke po vstupe do školy bude bezdotykovým teplomerom odmeraná orientačne teplota a vydezinfikované ruky. Ak sa v priebehu vyučovania u žiaka objavia príznaky choroby, bude umiestnený do izolačnej miestnosti a budeme telefonovať rodičovi, aby si dieťa vyzdvihol.
      • Počas dopoludnia sa budú zaraďovať outdoorové vyučovacie aktivity na školskom dvore, preto je dôležité, aby mali deti oblečenie do každého počasia, pokojne aj športové, aby sa nebáli zašpiniť. V prípade mrazu aj čiapku, rukavice a šál a teplú obuv. V prípade mokrého počasia je vhodné mať aj rezervné oblečenie, ktoré nachystajte deťom do vrecúška.

      Rúška

      • Rodičia zabezpečujú na každý deň svojmu dieťaťu 2 ks hygienicky čistých rúšok a 1 balík hygienických vreckoviek.
      • V jednom rúšku prichádza žiak do školy a druhé má v taške vo vrecúšku, pre potrebu výmeny počas dňa.
      • Odporúčame minimálne chirurgické s drôtikom okolo nosa (stávalo sa, že deti nosili to isté rúško niekoľko dní, alebo im padalo z tváre, nakoľko nebolo skontrolované, či mu prilieha, či mu pasuje gumička a pod.) V núdzovom prípade dieťaťu rúško vymeníme, aby sme ochránili ostatných.

      Rozvrh a vyučovanie

      • Žiaci 1.stupňa sa budú učiť podľa platného rozvrhu.
      • Na hudobnej výchove sa nebude spievať, budú sa využívať rôzne iné aktivity súvisiace s predmetom.
      • Telesná výchova sa bude vyučovať formou prechádzok v prírode.
      • Počas každej prestávky sa bude v triedach vetrať . Odporúčame deti obliecť do vrstiev, aby sa podľa potreby mohli vyzliecť či priobliecť.
      • Žiaci budú mať rúško počas celého dňa, dezinfekcia priestorov bude denne niekoľkokrát.

      Odchod zo školy (žiaci nenavštevujúci ŠKD)

      • Po skončení vyučovania si rodič alebo ním poverená osoba prevezme dieťa na školskom dvore.
      • Ak bude žiak odchádzať domov bez sprievodu, je potrebné to oznámiť triednej učiteľke.

      Školská jedáleň - obedy

      • Stravu zabezpečuje školská jedáleň od 8.februára 2021 žiakom 1.stupňa.
      • Žiaci navštevujúci ŠKD pôjdu na obed do školskej jedálne v doprovode vychovávateľky resp. asistentky, učiteľky. V prípade odhlásenia zo stravy kontaktujte vedúcu školskej jedálne na číslo 048/6198441.

      Školský klub detí

      • Žiadame rodičov, aby využívali prevádzku  ŠKD len v opodstatnených  prípadoch zamestnania oboch rodičov.
      • Prosíme rodičov, ktorí sú na materskej a rodičovskej dovolenke, prípadne dokážu zabezpečiť stráženie detí iným spôsobom, aby v tomto období zvýšeného rizika deti do školského klubu neprihlasovali, až do doby zlepšenia ukazovateľov šírenia vírusu.
      • Nezabudnite na vhodné oblečenie a obuv.
      • Deti si treba vyzdvihnúť najneskôr do 15:40 hod.

      Ostatné informácie

      • Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania aj naďalej.
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní. Túto skutočnosť ihneď hláste svojmu triednemu učiteľovi.
      • Do budovy školy majú prísny zákaz vstupu všetky nepovolané osoby.
      • Prikazujeme používať zamestnancom a žiakom rúška vo všetkých vnútorných priestoroch školy. Pri vstupe do školy musia všetci použiť dezinfekciu rúk, ako aj po použití toaliet.
      • Všetci sú povinní pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd.
      • Vyvarujte sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže Vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom + platným negatívnym testom.

       

       

    • Prevádzka školy od 8. februára 2021
     • Prevádzka školy od 8. februára 2021

     • Vážení rodičia, 
      na základe rozhodnutia ministra školstva a zriaďovateľa školy Obce Beňuš bude od 8.2.2021 otvorená prevádzka I. stupňa ZŠ.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je nutné odovzdať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu platného negatívneho antigénového alebo PCR testu aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti. 
      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:
      - si môžete vytlačiť a vypísať s dátumom 8.2.2021 
      (tlačivo si stiahnete kliknutím na jeho názov)
      - alebo ho môže zákonný zástupca žiaka z rodičovského konta na EduPage elektronicky podať podľa Návodu na podanie vyhlásenia s dátumom 8.2.2021 (návod si otvoríte kliknutím na jeho názov), zároveň môže priložiť fotografiu platného negatívneho testu
      - alebo si ho môžete fyzicky prevziať a vyplniť s dátumom 8.2.2021 po testovaní na odbernom mieste v Beňuši.
      Každé dieťa musí mať pri vstupe do školy minimálne 2 rúška.

      Testovanie sa uskutoční v nedeľu 7. februára 2021 od 8,00 hod. do 17,00 hod. v Dome smútku v Beňuši. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď už dosiahli vek 10 rokov. 

      Od 8. februára 2021 bude zabezpečená aj činnosť ŠKD v pôvodnom režime od 6,40 hod. do 15,40 hod. Deti stravujúce sa v školskej jedálni sú automaticky prihlásené na stravu. Ak nemáte záujem o stravovanie, dieťa je potrebné odhlásiť.

      Prosím, prečítajte si pozorne nasledujúci dokument:
      Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa.

      Ak sa rodič odmietne testovať:

      zdroj: www. minedu.sk, "Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 2. 2021"

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude môcť zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, 

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Druhý stupeň pokračuje v online vzdelávaní ako doteraz.

    • Škola zostáva zatvorená aj od 1. februára 2021
     • Škola zostáva zatvorená aj od 1. februára 2021

     • Školy sa od pondelka 1. februára neotvoria. Na tlačovej konferencii to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Rozhodlo o tom konzílium odborníkov, ktoré pre aktuálnu pandemickú situáciu na Slovensku neodporúča od pondelka 1. februára uvoľňovať opatrenia.

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling  uviedol, že materské školy a školské kluby detí môžu byť aj budúci týždeň otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. Ministri by mali budúci týždeň vo štvrtok 4. februára znova informovať, či sa budú školy otvárať. Gröhling verí, že od 8. februára sa otvoria materské školy a 1. až 4. ročník základných škôl.

      zdroj: internet

   • ANKETA