• Organizačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov 1. – 4.ročníka ZŠ Beňuš od 8.februára 2021:
     • Organizačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov 1. – 4.ročníka ZŠ Beňuš od 8.februára 2021:

     • Na základe zistenia predbežného záujmu prejavilo záujem o nástup do školy 75 žiakov 1.stupňa z celkového počtu 77.

      Školská dochádzka

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude môcť zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

      • im bola nariadená karanténa/izolácia,
      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

       

      Príchod do školy - ranný filter, denný filter

      • Nástup všetkých žiakov 1. stupňa je bez testu.
      • Dňa 8.februára 2021 každé dieťa odovzdá „ČESTNÉ VYHLÁSENIE“, že jeden z rodičov má negatívny test , nie starší ako 7 dní, ktorý prinesie pri nástupe k nahliadnutiu, resp. ho pošlú cez Edupage. Ak rodič v posledných 90 dňoch prekonal ochorenie COVID-19, je potrebné priniesť k nahliadnutiu platné potvrdenie od lekára o prekonaní choroby. Rodič si musí sledovať, kedy mu uplynie platnosť testu a vždy znova po 7 dňoch posielať nové ČESTNÉ VYHLÁSENIE, inak nemôže dieťa zostať v škole. Je možné, že frekvencia platnosti testu sa bude predlžovať.
      • Bez tohto Vyhlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do budovy.
      • Vstup do školy je len s rúškom, náhradné rúško v taške, prípadne respirátor, štíty nie sú povolené.
      • Dieťa nesmie prejavovať žiadne príznaky respiračného alebo iného ochorenia.
      • Žiaci budú prichádzať do školy medzi 7,40 hod. a 8,00 hod. Žiaci navštevujúci ranný  ŠKD prichádzajú do školy v čase od 6,40 hod. do 7,30 hod. Odprevádzajúci rodič nevstupuje do budovy školy. Aj pri stretnutiach rodičov pred školou odporúčame dodržiavať bezpečné vzdialenosti.
      • Žiakovi/žiačke po vstupe do školy bude bezdotykovým teplomerom odmeraná orientačne teplota a vydezinfikované ruky. Ak sa v priebehu vyučovania u žiaka objavia príznaky choroby, bude umiestnený do izolačnej miestnosti a budeme telefonovať rodičovi, aby si dieťa vyzdvihol.
      • Počas dopoludnia sa budú zaraďovať outdoorové vyučovacie aktivity na školskom dvore, preto je dôležité, aby mali deti oblečenie do každého počasia, pokojne aj športové, aby sa nebáli zašpiniť. V prípade mrazu aj čiapku, rukavice a šál a teplú obuv. V prípade mokrého počasia je vhodné mať aj rezervné oblečenie, ktoré nachystajte deťom do vrecúška.

      Rúška

      • Rodičia zabezpečujú na každý deň svojmu dieťaťu 2 ks hygienicky čistých rúšok a 1 balík hygienických vreckoviek.
      • V jednom rúšku prichádza žiak do školy a druhé má v taške vo vrecúšku, pre potrebu výmeny počas dňa.
      • Odporúčame minimálne chirurgické s drôtikom okolo nosa (stávalo sa, že deti nosili to isté rúško niekoľko dní, alebo im padalo z tváre, nakoľko nebolo skontrolované, či mu prilieha, či mu pasuje gumička a pod.) V núdzovom prípade dieťaťu rúško vymeníme, aby sme ochránili ostatných.

      Rozvrh a vyučovanie

      • Žiaci 1.stupňa sa budú učiť podľa platného rozvrhu.
      • Na hudobnej výchove sa nebude spievať, budú sa využívať rôzne iné aktivity súvisiace s predmetom.
      • Telesná výchova sa bude vyučovať formou prechádzok v prírode.
      • Počas každej prestávky sa bude v triedach vetrať . Odporúčame deti obliecť do vrstiev, aby sa podľa potreby mohli vyzliecť či priobliecť.
      • Žiaci budú mať rúško počas celého dňa, dezinfekcia priestorov bude denne niekoľkokrát.

      Odchod zo školy (žiaci nenavštevujúci ŠKD)

      • Po skončení vyučovania si rodič alebo ním poverená osoba prevezme dieťa na školskom dvore.
      • Ak bude žiak odchádzať domov bez sprievodu, je potrebné to oznámiť triednej učiteľke.

      Školská jedáleň - obedy

      • Stravu zabezpečuje školská jedáleň od 8.februára 2021 žiakom 1.stupňa.
      • Žiaci navštevujúci ŠKD pôjdu na obed do školskej jedálne v doprovode vychovávateľky resp. asistentky, učiteľky. V prípade odhlásenia zo stravy kontaktujte vedúcu školskej jedálne na číslo 048/6198441.

      Školský klub detí

      • Žiadame rodičov, aby využívali prevádzku  ŠKD len v opodstatnených  prípadoch zamestnania oboch rodičov.
      • Prosíme rodičov, ktorí sú na materskej a rodičovskej dovolenke, prípadne dokážu zabezpečiť stráženie detí iným spôsobom, aby v tomto období zvýšeného rizika deti do školského klubu neprihlasovali, až do doby zlepšenia ukazovateľov šírenia vírusu.
      • Nezabudnite na vhodné oblečenie a obuv.
      • Deti si treba vyzdvihnúť najneskôr do 15:40 hod.

      Ostatné informácie

      • Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania aj naďalej.
      • V prípade pozitívne testovanej osoby v domácnosti je povinná karanténa pre všetkých členov domácnosti 14 dní. Túto skutočnosť ihneď hláste svojmu triednemu učiteľovi.
      • Do budovy školy majú prísny zákaz vstupu všetky nepovolané osoby.
      • Prikazujeme používať zamestnancom a žiakom rúška vo všetkých vnútorných priestoroch školy. Pri vstupe do školy musia všetci použiť dezinfekciu rúk, ako aj po použití toaliet.
      • Všetci sú povinní pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd.
      • Vyvarujte sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže Vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom + platným negatívnym testom.

       

       

    • Prevádzka školy od 8. februára 2021
     • Prevádzka školy od 8. februára 2021

     • Vážení rodičia, 
      na základe rozhodnutia ministra školstva a zriaďovateľa školy Obce Beňuš bude od 8.2.2021 otvorená prevádzka I. stupňa ZŠ.

      Pri nástupe dieťaťa do školy je nutné odovzdať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu platného negatívneho antigénového alebo PCR testu aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti. 
      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:
      - si môžete vytlačiť a vypísať s dátumom 8.2.2021 
      (tlačivo si stiahnete kliknutím na jeho názov)
      - alebo ho môže zákonný zástupca žiaka z rodičovského konta na EduPage elektronicky podať podľa Návodu na podanie vyhlásenia s dátumom 8.2.2021 (návod si otvoríte kliknutím na jeho názov), zároveň môže priložiť fotografiu platného negatívneho testu
      - alebo si ho môžete fyzicky prevziať a vyplniť s dátumom 8.2.2021 po testovaní na odbernom mieste v Beňuši.
      Každé dieťa musí mať pri vstupe do školy minimálne 2 rúška.

      Testovanie sa uskutoční v nedeľu 7. februára 2021 od 8,00 hod. do 17,00 hod. v Dome smútku v Beňuši. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď už dosiahli vek 10 rokov. 

      Od 8. februára 2021 bude zabezpečená aj činnosť ŠKD v pôvodnom režime od 6,40 hod. do 15,40 hod. Deti stravujúce sa v školskej jedálni sú automaticky prihlásené na stravu. Ak nemáte záujem o stravovanie, dieťa je potrebné odhlásiť.

      Prosím, prečítajte si pozorne nasledujúci dokument:
      Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa.

      Ak sa rodič odmietne testovať:

      zdroj: www. minedu.sk, "Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 2. 2021"

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude môcť zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, 

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Druhý stupeň pokračuje v online vzdelávaní ako doteraz.

    • Škola zostáva zatvorená aj od 1. februára 2021
     • Škola zostáva zatvorená aj od 1. februára 2021

     • Školy sa od pondelka 1. februára neotvoria. Na tlačovej konferencii to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Rozhodlo o tom konzílium odborníkov, ktoré pre aktuálnu pandemickú situáciu na Slovensku neodporúča od pondelka 1. februára uvoľňovať opatrenia.

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling  uviedol, že materské školy a školské kluby detí môžu byť aj budúci týždeň otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. Ministri by mali budúci týždeň vo štvrtok 4. februára znova informovať, či sa budú školy otvárať. Gröhling verí, že od 8. februára sa otvoria materské školy a 1. až 4. ročník základných škôl.

      zdroj: internet

    • Výpisy hodnotenia žiakov za I. polrok
     • Výpisy hodnotenia žiakov za I. polrok

     • Elektronický výpis známok resp. slovného hodnotenia svojho dieťaťa za I. polrok dostal 29. januára 2021 každý rodič, ktorý má vytvorené rodičovské konto na EduPage, do svojej EduPage schránky.

      Prosíme rodičov, aby prijatie výpisu vo svojom konte potvrdili stlačením tlačidla PODPÍSAŤ.

      Žiak výpis vidí aj vo svojom žiackom konte, tu však nemá tlačidlo PODPÍSAŤ. Toto tlačidlo sa nachádza len v rodičovskom konte.

    • Pre deviatakov
     • Pre deviatakov

     • Podľa rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. januára 2021, ktoré reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021, dávame do pozornosti aktuálne informácie a zmeny:

      - Posun termínu zverejňovania kritérií prijatia strednou školu
      - Posun termínu podávania prihlášok zákonnými zástupcami aj riaditeľmi ZŠ
      - Postup pri zverejňovaní výsledkov prijatia na SŠ
      Viac informácií nájdete v časti ŽIACI A RODIČIA - KAŽDODENNÉ ZÁLEŽITOSTI - PRE DEVIATAKOV.

    • Koniec I. polroka - vydávanie výpisov
     • Koniec I. polroka - vydávanie výpisov

     • Výpis hodnotenia za I. polrok nebude rodičom doručený v papierovej podobe, ale každý rodič dostane 29. januára 2021 do edupage schránky elektronický výpis známok resp. slovného hodnotenia svojho dieťaťa. Prosíme rodičov, aby prijatie výpisu potvrdili tlačidlom PODPÍSAŤ.

      V prípade, ak rodičia nemajú vytvorené rodičovské konto, je potrebné kontaktovať triednu pani učiteľku. V prípade, že si rodičia toto konto nevytvoria do 28. januára 2021, nebudú môcť elektronicky prevziať a podpísať prijatie výpisu hodnotenia svojho dieťaťa za I. polrok. V takomto prípade tlačenú podobu tohto výpisu dostane žiak/žiačka v deň jeho/jej príchodu do školy na prezenčnú výučbu.

      vedenie školy

    • Hodnotenie v 1. polroku školského roka 2020/2021
     • Hodnotenie v 1. polroku školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,
      riaditeľka školy po prerokovaní v Pedagogickej rade Základnej školy Beňuš rozhodla o získavaní podkladov a spôsoboch priebežného a polročného hodnotenia tak, ako je odporúčané v usmernení k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 zo dňa 9. decembra 2020:

      https://www.minedu.sk/usmernenie-k-priebeznemu-hodnoteniu-a-celkovemu-hodnoteniu-v-skolskom-roku-202020219-12-2020/

      Pedagogickou radou boli schválené zmeny hodnotenia oproti platnému Systému hodnotenia prospechu žiakov nasledovne:

      1.ročník: SJL, MAT – slovné (rozhodnutie ministerstva), TŠV, HUV, VYV, ANJ, PRO – absolvoval/neabsolvoval

      2. – 4.ročník: TŠV, HUV – absolvoval/neabsolvoval

      5.ročník: EKV, TŠV, HUV, VYV, TECH, INF - absolvoval/neabsolvoval

      6.ročník: TŠV, HUV, VYV, TECH, INF - absolvoval/neabsolvoval

      7.ročník: TŠV, HUV, VYV, TECH, INF, OBN - absolvoval/neabsolvoval

      8.ročník: TŠV, HUV, VYV, TECH, INF - absolvoval/neabsolvoval

      9.ročník: TŠV, VYV - absolvoval/neabsolvoval

      Ostatné predmety budú hodnotené známkou.

      Podkladom ku hodnoteniu sú testy, projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné práce, domáce úlohy.
      Do hodnotenia budú zahrnuté všetky známky získané počas prvého polroka v prezenčnom a dištančnom vzdelávaní. Žiaci 5. až 9. ročníka sú komplexne hodnotení (ústne odpovede, písomné práce, pochvaly a  napomenutia za prácu na hodinách, ...) a oboznamovaní o výsledku hodnotenia cez informačné portály Edupage, Zoom a priamym zápisom známky do elektronickej žiackej knižky.

      a) Žiaci, ktorí majú dostatok známok a podkladov na hodnotenie:

      Výpis polročného  vysvedčenia žiakom, ktorí majú dostatok známok na hodnotenie, sa vydá v riadnom termíne v piatok 29. januára 2021.

      b) Žiaci, ktorí nemajú dostatok známok a podkladov na hodnotenie:

      Pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať a hodnotiť  v prvom polroku školského roka 2020/2021, sa termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok školského roka predlžuje do 31. marca 2021. Týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá až 31. marca 2021.

      O tom, ktorému žiakovi sa termín predĺži, rozhodne pedagogická rada na návrh vyučujúceho.

      Zákonní zástupcovia týchto žiakov budú o tejto skutočnosti informovaní triednou učiteľkou.

       

    • Aktuálne informácie pre žiakov a rodičov
     • Aktuálne informácie pre žiakov a rodičov

      • testovanie žiakov 5. ročníka sa ruší
      • testovanie žiakov 9. ročníka sa uskutoční 9. júna 2021
      • prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať 3. mája 2021 a 10. mája 2021
      • talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája 2021 a v druhom termíne 12. mája 2021 pre žiakov a rodičov
     • Vyučovanie po vianočných prázdninách

     • Vážení rodičia, 

      plánované testovanie 7. januára 2021 sa ruší a presúva sa na termín od 22. januára 2021 (presný termín vám bude oznámený prostredníctvom webovej stránky školy).

      V týždni od 11. januára 2021 do 17. januára 2021 bude vyučovanie na I. a II. stupni prebiehať dištančnou formou, prostredníctvom online vyučovacích hodín. Škola ostáva zatvorená.

      Online vyučovanie:

      I. stupeň - informácie o online vyučovaní poskytnú triedni učitelia rodičom prostredníctvom Edupage  koncom týždňa 

      II. stupeň - online vyučovanie podľa rozvrhu, tak ako doteraz.

      Dúfame, že sa situácia čoskoro zmení a deti sa budu môcť plnohodnotne učiť a vzdelávať.

      Nižšie uvádzame tabuľku Návrat žiakov do škôl. 

      Na základe vyjadrenia ministra školstva upozorňujeme, že ide o predbežné informácie a termíny, aby sa školy aj rodičia vedeli zariadiť. Tieto informácie a termíny sa vzhľadom na situáciu môžu ešte zmeniť. Prosíme Vás, aby ste pravidelne sledovali webovú stránku školy, aby ste včas zaregistrovali prípadné zmeny.

      Link na tlačovú konferenciu MŠ SR: 

      https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0GTs897cwh_j05tpxeqyFHiyHy_4wSaFJx-C3AA5H-rL6rX0XoEllQ8Zg&v=9s9w4t0d5KU&feature=youtu.be

    • Termín prázdnin
     • Termín prázdnin

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      vianočné prázdniny začínajú 21. decembra 2020. Posledný vyučovací deň je 18. december 2020. V tento deň prebieha riadne vyučovanie, vrátane školského klubu.

      Obnovenie vyučovania v základnej škole po vianočných prázdninách Vám bude oznámený na základe rozhodnutia MŠVVaŠ.
      Prosíme Vás, denne sledujte našu stránku, kde Vás budeme včas informovať o všetkých aktualitách. 

     • Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie do školského zariadenia od januára 2021

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku od januára 2021 a  na základe usmernenie MŠVVaŠ SR (zo dňa 17.12.2020) Vás žiadame, aby ste sa do 18. decembra 2020 vyjadrili v dotazníkovom prieskume, či máte:

      • záujem o  pokračovanie vzdelávania  Vášho dieťaťa dištančnou formou

      alebo

      • máte záujme o prezenčnú formu vzdelávania a zároveň súhlasíte  s pretestovaním na ochorenie COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka

      Tento prieskum nájdete vo svojom EDUPAGE, v časti PRIHLASOVANIE. 

      V prípade, že nedokážete dotazník poslať elektronicky cez edupage, môžete si ho stiahnuť TU, vyplniť a vhodiť do schránky na budove školy do 20.12.2020.

      Zdôvodnenie zisťovania záujmu zo zdroja www.minedu.sk:

      Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie (podľa „COVID AUTOMATU“ spracovaného Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorého platnosť sa predpokladá od začiatku roka 2021) je predpoklad, že po vianočných prázdninách nastane situácia, že v okrese, v ktorom má škola sídlo bude potrebné pretestovať zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, nakoľko sa okres na základe regionálnych indikátorov dostane do fázy II. alebo III. Identifikovaná skupina zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti na testovanie: o 2. stupeň základných škôl, o 2. stupeň základných škôl pre mimoriadne nadané deti, o stredné školy vrátane stredných škôl pre nadané deti.

      V tomto prípade je potrebné v termíne:  

      • do 18. 12. 2020 zrealizuje riaditeľ školy prieskum prostredníctvom dotazníkov, na základe ktorého vyhodnotí záujem o testovanie zo strany zákonných zástupcov žiakov, plnoletých žiakov a zamestnancov. O výsledku informuje zriaďovateľa školy a Radu školy,
      • riaditeľ/zriaďovateľ si zistí možnosti odberového miesta (možnosť objednania MOM a kapacitu MOM na testovanie) pre identifikovanú testovanú skupinu zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti,
      • 21. 12. 2020 do 14:00 nahlási zriaďovateľ školy/školského zariadenia prostredníctvom formulára zverejneného na stránke ministerstva školstva (v Aktuálnych témach – Návrat do škôl, názov formulára: „Formulár na indikatívne zisťovanie záujmu o dodanie množstva potrebných antigénových testov na testovanie na ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2,“ ďalej len „formulár na testovanie“) počet záujemcov o testovanie a miesto testovania za svoje školy a školské zariadenia tak, aby príslušné okresné úrady zabezpečili pre testovacie odberové miesto (MOM) dostatok antigénových testov. Indikatívne zistenie záujmu o testovanie, je potrebné z dôvodu plynulého zabezpečenia logistiky a distribúcie antigénových testov zo strany Ministerstva vnútra SR,
      • 7. 1. 2021 – 9. 1. 2021 odporúčaný termín testovania,
      •  10. 1. 2021 riaditeľ školy vyhodnotí výsledky testovania, informuje Radu školy, a spoločne so zriaďovateľom sa rozhodne o forme vyučovania (prezenčná, dištančná, kombinovaná forma vzdelávania)
      • 11. 1. 2021 začína školské vyučovanie po vianočných prázdninách vo forme vyučovania, akú je schopný zabezpečiť zriaďovateľ školy.
     • Besedovali sme o knihe Chlapci z mesta sa (ne)vedia biť

     • Počas jesene sa žiaci 2.-4.ročníka, v našej školskej knižnici, zoznámili s novou knihou Kristíny Mišovičovej, Chlapci z mesta sa (ne)vedia biť.

      Chlapci a dievčatá spoznali hlavných hrdinov knihy a navzájom sa bližšie zoznámili hrami a aktivitami. V závere, úlohou malých čitateľov bolo nakresliť ilustráciu k prečítaným úryvkom z knihy. Z ilustrácií detí sme urobili výstavku prác. Najkrajšie práce hlasovaním vybrali naše pani učiteľky, pán učiteľ, pani upratovačky a svoje hlasy pridala aj naša pani ekonómka.
      Na základe ich hlasovania sa najkrajšie podarilo ilustrovať príbeh: Martinke Bútorovej (III.), Ninke Nimerffollovej (III.) a Timejke Brndiarovej (II.B).
      Všetkým víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa výtvarných nápadov!
      Poďakovať sa však chceme všetkým, ktorí nelenili, a svoj voľný čas strávili s pastelkami a spomienkami na popoludnie s knihou Kristíny Mišovičovej.
      Tešíme sa na naše ďalšie spoločné stretnutia s knihou.
      Dočítania priatelia!

     • Výtvarná súťaž „Moja dedina, ako ju vidím ja...“

     • Spolok pre obnovu dediny vyhlásil výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „ Moja dedina, ako ju vidím ja...“

      Cieľom súťaže je dať deťom priestor výtvarne stvárniť miesta kde vyrastajú, ich tajné zákutia, kde sa chodia hrávať. Aby svojimi kresbami poukázali, prečo je život na dedine zaujímavý, kam ich kroky vedú na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi...

      Medzi ocenenými bola aj naša žiačka Nikolka Zahorcová z II.B triedy, ktorá získala 3.miesto (1.kategória) a bola ocenená peknými cenami.  Nikolke gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni, že poplatky za réžiu bude vyberať až po nástupe žiakov do školy v januári 2021.

     • Mikuláš 2020

     • 7.decembra 2020 zavládla v našej škole atmosféra očakávania a radosti. Prišiel medzi nás svätý Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi - anjelom a čertom. Neobišiel žiadnu triedu a všetkých žiakov obdaroval balíčkom so sladkosťami.

      Do galérie Mikuláš 2020 boli pridané fotografie.

    • Online súťaž Informatický bobor
     • Online súťaž Informatický bobor

     • V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras a po slovensky Informatický bobor.
      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.
      Na online súťaži Informatický bobor sa v tomto roku zúčastnilo 55 064 súťažiacich z 804 škôl, patrili medzi nich aj žiaci našej školy z V. až IX. triedy. 18 našich žiakov sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov tohto ročníka súťaže:
      V kategórii Bobrík: Matúš Bubelíny, Samuel Lilko, Matej Vigoda, Silvia Libičová, Adam Kudyba, Karin Orságová, Andrea Macuľová (všetci V. trieda).
      V kategórii Benjamín: Samuel Adam Kerpčár, Daniela Houšková, Adela Javorčíková, Filip Kán, Jasna Hrablayová (všetci VI. trieda).
      V kategórii Kadet: Radka Mária Kerpčárová (IX. trieda), Dárius Ďuriš (VIII. trieda), Adam Podhorský (VIII. trieda), Martin Kudzbel (IX. trieda), Žofia Vraniaková (IX. trieda), Jakub Gašperan (VIII. trieda), Petra Murgašová (IX. trieda).
      Gratulujeme!

    • Jesenné prázdniny - druhá časť
     • Jesenné prázdniny - druhá časť

     • Druhá časť jesenných prázdnin pre všetkých žiakov začína v piatok 6. novembra 2020 a končí v pondelok 9. novembra 2020.

      a) So žiakmi prvého stupňa sa stretneme v škole v utorok 10. novembra 2020. 

      Zákonný zástupca žiaka prvého stupňa predloží pri nástupe svojho dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo bolo žiakom odovzdané pri odchode zo školy na prázdniny, nájdete ho v časti Na stiahnutie, rodičom bude v tlačenej podobe k dispozícii aj v utorok ráno pri vstupe do budovy školy.

      b) Pre žiakov druhého stupňa v utorok 10. novembra 2020 pokračuje dištančné vzdelávanie podľa zverejneného rozvrhu.

      Milí žiaci a rodičia,
      kto a za akých podmienok môže vstupovať do priestorov školy si môžete prečítať v dokumente Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“.

      Prosíme všetkých zákonných zástupcov, aby ste informovali svojho triedneho učiteľa o prípadnej zmene zdravotného stavu svojho dieťaťa.

      https://www.minedu.sk/25544-sk/usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-druheho-kola-celoplosneho-testovania-spolocna-zodpovednost-8-11-2020-testovane-okresy/

  • ANKETA